ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO), διάρκειας ενός έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχ

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO), διάρκειας ενός έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. CPV: 79417000-0» Α/Α 2- MIS 5009756CPV: 72212420-9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών-του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων¨& προμήθεια εξοπλισμού»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-2

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-2.docx

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπω

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων¨& προμήθεια εξοπλισμού» Α/Α 2- MIS 5009756CPV: 72212420-9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10/08/2020 ΩΡΑ 13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 95620: 10/08/2020 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛYΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/09/2020 ΩΡΑ 10:00

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΑ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ.docx

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή λογιστικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΑ, για δύο (2) χρόνια , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή λογιστικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΑ, για δύο (2) χρόνια , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (CPV 72911000-6)

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 11/08/2020 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ιστοσελίδας – ιστοτόπου του ΕΚΚΑ και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting) ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,10.000€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ιστοσελίδας – ιστοτόπου του ΕΚΚΑ και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τρίτη 08-09-2020 & ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ) ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ) ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΛYΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6/3/2020 ΩΡΑ 11:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf"

ΤΕΥΔ XML ΣΙΤΙΣΗ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ.docx"

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας