ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου Επεμβάσεων & Εργασιών για τις Δομές Αθήνα – Θεσσαλονίκη του ΕΚΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ε

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου Επεμβάσεων & Εργασιών για τις Δομές Αθήνα – Θεσσαλονίκη του ΕΚΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24.800€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 71330000-0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 15/2/2021 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑ.docx

ΤΕΥΔ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 39831200-8 CPV 24455000-8.

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛ.ΕΙΔΗ ΚΑΘ.ΛΟΓΩ COVID.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΔΑ ΨΡΔΤ469Η2Α-Σ5Θ.pdf

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039742

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 39831200-8 CPV 24455000-8.

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛ.ΕΙΔΗ ΚΑΘ.ΛΟΓΩ COVID.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΔΑ ΨΡΔΤ469Η2Α-Σ5Θ.pdf

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039742

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγή χρήσης στο κτίριο του ΕΚΚΑ επί της οδού Επικούρου 34, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγή χρήσης στο κτίριο του ΕΚΚΑ επί της οδού Επικούρου 34, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 71300000-1

ΚΑΤΑΛΥΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 7/1/2021 & ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx

ΤΕΥΔ docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών laptop και πολυμηχανημάτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής ανά ομάδα. . Ενδεικ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών laptop και πολυμηχανημάτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής ανά ομάδα. . Ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές desktop & laptop CPV 30237300-2 & 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για πολυμηχανήματα. CPV 30232110-8.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 14/1/2021 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η-Υ ΠΟΛΥ-ΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η-Υ.docx

ΤΕΥΔ Η-Υ docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων: πόρτας εισόδου σε πόρτα ασφαλείας (θωρακισμένη), δύο μπαλκονόπορτων σε αλουμινίου με ρολά σκάσης με χειροκίνητο ιμάντα & δύο παραθύρων σε αλουμινίου με ρολά σκίασης με χειροκίνητο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων: πόρτας εισόδου σε πόρτα ασφαλείας (θωρακισμένη), δύο μπαλκονόπορτων σε αλουμινίου με ρολά σκάσης με χειροκίνητο ιμάντα & δύο παραθύρων σε αλουμινίου με ρολά σκίασης με χειροκίνητο ιμάντα στο κληροδότημα Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 4.104,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-20

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.docx

ΤΕΥΔ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & επισκευή- τοποθέτηση υδραυλικών & θερμοϋδραυλικών εξαρτημάτων στον Ξενώνα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & επισκευή- τοποθέτηση υδραυλικών & θερμοϋδραυλικών εξαρτημάτων στον Ξενώνα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 15-12-20

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.docx

ΤΤΕΥΔ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή & ανακαίνιση της κουζίνας του 2ου ορόφου στον Ξενώνα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή & ανακαίνιση της κουζίνας του 2ου ορόφου στον Ξενώνα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 20-12-2020

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΞΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ.docx

ΤΕΥΔ ΚΟΥΖΙΝΑ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας