Το Δίκτυο των Υπηρεσιών και των Μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α. που υλοποιούν δράσεις Κοινωνικής Παρέμβασης και παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας είναι:

 • η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197 (Εθνική Γραμμή Εκτάκτου Ανάγκης),
 • η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασία 1107,
 • τα αποκεντρωμένα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης (Κ.Κ.Σ.),
 • τα Κέντρα Επείγουσας Υποδοχής γυναικών σε κρίση και των παιδιών τους,
 • οι Ξενώνες Καταφύγια Προστατευμένης Φιλοξενίας γυναικών και των παιδιών τους θυμάτων κακοποίησης, εμπορίας, διακίνησης, εκμετάλλευσης κ.ά.,
 • οι Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων (χωρίς οικονομικούς πόρους),
 • η Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων (σε έκτακτα γεγονότα, φυσικές & μαζικές καταστροφές με αποστολή ειδικών ομάδων κοινωνικής παρέμβασης),
 • η Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης (επιτόπια επείγουσα παρέμβαση με κινητές μονάδες),
 • η Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων άσυλο ασυνόδευτων ανηλίκων.

Παράλληλα, το Ε.Κ.Κ.Α. υλοποιεί ειδικά Θεραπευτικά και Συμβουλευτικά Προγράμματα. Επίσης, αναλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη κοινωνικών κινδύνων και διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων κοινωνικών αναγκών. Τέλος, συνάπτει προγραμματικές συνεργασίες με κρατικούς φορείς, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και με εθελοντικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για την παροχή επείγουσας κοινωνικής φροντίδας και στήριξης σε ευάλωτες ομάδες.

solidarity

Παράλληλα, το Ε.Κ.Κ.Α., στο πλαίσιο του ρόλου του ως τριτοβάθμιος φορέας, αναπτύσσει και υλοποιεί τις παρακάτω συντονιστικές δράσεις στον τομέα της πρόνοιας:

 1. τα Εθνικά Μητρώα, τα οποία καταγράφουν, παρακολουθούν και αξιολογούν τις δραστηριότητες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, καθώς και τους δικαιούχους και επωφελούμενους από τις παροχές και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, Εθνικό Μητρώο Αναδοχής, Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας, κ.ά.),
 2. την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Συντονισμού Δράσεων Παιδικής Προστασίας για τη στήριξη και διασύνδεση των φορέων παροχής υπηρεσιών παιδικής προστασίας,
 3. εκθέσεις για θέματα κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης και προστασίας,
 4. την Υπηρεσία Πιστοποίησης των φορέων ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, η οποία γνωμοδοτεί για την Ειδική Πιστοποίησή τους,
 5. την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων, η οποία υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής προστασίας, ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού,
 6. τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2), με δομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα (επαγγελματικής κατάρτισης, επιστημονικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και δια βίου μάθησης) καθώς και επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, Ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις) για επαγγελματίες κοινωνικής προστασίας, ενδιαφερόμενους και εθελοντές.