Ευάλωτες ομάδες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  1. ΚΥΑ Αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 (ΦΕΚ Β΄ 2089/ 7.7.2016)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

  1. ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ.33475/1935 (ΦΕΚ Β΄ 2281/ 15.6.2018)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

  1. Νόμος 4756/26.11.2020 (ΦΕΚ Α΄ 235/ 26.11.2020)

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

(βλ. κυρίως ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 4:  Άστεγοι ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Άρθρο 15: Στέγαση και Εργασία για Αστέγους)

  1. ΚΥΑ Aριθμ. 52170/1317 (ΦΕΚ Β΄ 899/ 8.03.2021)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως ισχύει.

(Συμπεριλαμβάνονται οι άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης της εν λόγω ευπαθούς ομάδας στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming).