ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

E-mail : presidentoffice@ekka.org.gr

Το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Γραφείου, έντυπης και ηλεκτρονικής, σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση.
 • Την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του Προέδρου.
 • Την γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Προέδρου.
 • Την εκπλήρωση και προετοιμασία των εθιμοτυπικών υποχρεώσεων του Πρόεδρου και της Διοίκησης.
 • Τον συντονισμό, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων του Φορέα, προκειμένου να συνταχθούν και να διαβιβαστούν αρμοδίως οι σχετικές απαντήσεις.
 • Την επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων του Προέδρου.
 • Την οργάνωση των συνεδριάσεων, η τήρηση των πρακτικών και η επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Φορέα.
 • Την επιμέλεια της οργάνωσης της επικοινωνίας του Προέδρου και της Διοίκησης με τις υπηρεσιακές μονάδες του Φορέα, το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
 • Την τήρηση του αρχείου του Προέδρου και του Δ.Σ.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒλάσση Βασιλική

E-mail: nomiko_grafeio@ekka.org.gr

Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας  υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. και είναι αρμόδιο για:

 • τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Ε.Κ.Κ.Α.
 • την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτό από το Δ.Σ., ή τον Πρόεδρο αυτού.
 • τη νομική κάλυψη υποθέσεων που αφορούν το Ε.Κ.Κ.Α., και παραπέμπονται σ’ αυτό από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού.

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Προϊστάμενος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

E-mail:

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.
 • Την κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Οργανισμού καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του Φορέα.
 • Τον σχεδιασμό και την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών του Φορέα, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του και των εκτελούμενων έργων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του.
 • Την παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του και των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων.
 • Τον έλεγχο και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Φορέα και η εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Την αξιολόγηση της λειτουργίας του Φορέα, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του Φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο Φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλείδες για την αποτροπή τους στο μέλλον.
 • Τον έλεγχο και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του Φορέα.
 • Την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του Φορέα.
 • Τον έλεγχο της συμμόρφωσης του Φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.
 • Την παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
 • Την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη.
 • Την γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων.
 • Την μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του Φορέα.

 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών : Αναπλ. Γενική Διευθύντρια: Χατζηγαλήνη Βίκυ - Ελένη

E-mail: gen.d@ekka.org.gr 

Ο σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ υπάγονται οι κάτωθι οργανικές μονάδες του ΕΚΚΑ.

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης
 • Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων
 • Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας
 • Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Ξενώνα και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αττικής
 • Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καρέα
 • Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ρέντη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης: Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα

E-mail: dioikitiko.aggelopoulou@ekka.org.gr

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι:

α) Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. με την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων του.

β) Η προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η διαχείριση των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού: Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα

E-mail: dioikitiko.aggelopoulou@ekka.org.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η υποβολή αναφορών και ερωτημάτων σε εποπτεύοντες φορείς σχετικά με ζητήματα του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η εισήγηση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η τήρηση των αρχείων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του φορέα.
 • Ο προγραμματισμός της κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
 • Η συγκρότηση των πάσης φύσης επιτροπών - ομάδων εργασίας για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και την εκπλήρωση των στόχων του, καθώς ο ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η παρακολούθηση της πιστής τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού.
 • Η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό, την έγκριση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού.
 • Η τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Φορέα, καθώς και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, του Φορέα.
 • Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η τήρηση των Μητρώων και των Καταλόγων τρίτων φορέων που σχετίζονται με ζητήματα του πάσης φύσης προσωπικού του φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων: Κολοβάδη Ξανθή

Email: informatics@ekka.org.gr

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων κατανέμονται ως εξής:

 • Η φροντίδα για την αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμό, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και για την αξιολόγηση και εγκατάσταση νέων εφαρμογών.
 • Η τήρηση φακέλων μηχανογραφικών εφαρμογών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Ο έλεγχος για την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Η μέριμνα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής.
 • Ο καθορισμός των αναγκών των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (μηχανικό και λογισμικό).
 • Η μέριμνα για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Καζιάνη Σοφία

E-mail: oikonomiko.kaziani@ekka.org.gr

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας και της ειλικρίνειας. Ειδικότερα αποσκοπεί:

α) στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα εντός των προβλεπόμενων ορίων του και των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής,

β) στην άμεση κάλυψη των υποχρεώσεων του φορέα

γ) στην αποδοτική διαχείριση όλων των υποδομών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: Ταυρίδου Περσίνα

E-mail: oikonomiko.tavridou@ekka.org.gr

Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Η κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α. και η υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο εποπτεύον Υπουργείο.
 • Η κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού και ισολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α. και η υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο εποπτεύον Υπουργείο.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών με τις απαραίτητες δημοσιονομικές αναφορές για τα οικονομικά στοιχεία του.
 • Η μέριμνα για την είσπραξη και παρακολούθηση των εσόδων και την κατάθεση αυτών στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην τράπεζα.
 • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα.
 • Η κατάρτιση των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη, και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο δεσμεύσεων.
 • Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
 • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • Η σύνταξη εκθέσεων προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • αι) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
 • Η διενέργεια των πάσης φύσης πληρωμών σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό και το λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ.
 • Η απόδοση στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία των υπέρ τρίτων κρατήσεων και η υποβολή σε αυτά ονομαστικών καταστάσεων απόδοσης κρατήσεων.
 • Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
 • Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Προϊσταμένη Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών: Γούση Ελένη

email: oikonomiko.gousi@ekka.org.gr

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Η έκδοση εντολής πληρωμή των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή μετά του σχετικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
 • Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.
 • Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών.
 • Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
 • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων της αρμοδιότητάς του, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και η παροχή στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
 • Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης: Καρούντζος Γεώργιος

email: oikonomiko.karountzos@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 • Η συγκέντρωση των αιτημάτων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., η κωδικοποίησή τους ανά είδος και η κατάρτιση με βάση αυτά προγράμματος προμηθειών των αγαθών και υπηρεσιών του φορέα.
 • Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών και την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του φορέα.
 • Η επιμέλεια μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και της εκμίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας αυτού.
 • Η μέριμνα για την καταγραφή του πάγιου εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α. καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου.
 • Η εισήγηση τρόπων αξιοποίησης της περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η μέριμνα για την εκποίηση και καταστροφή του άχρηστου υλικού.
 • Η διαχείριση της εισαγωγής όλων των ειδών προμήθειας, η εξαγωγή και διάθεση αυτών στις υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. και η τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών του βιβλίου αποθήκης.
 • Η κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης τεχνικών έργων, η εκπόνηση μελετών ανέγερσης νέων κτιρίων, μελετών επέκτασης, βελτίωσης και ανακαίνισης των ακι νήτων, καθώς και επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φορέα.
 • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των έργων κατασκευής κτιρίων καθώς και των έργων επι σκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Η εισήγηση της εκτέλεσης τεχνικών έργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
 • Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την ανάθεση έργων σε αναδόχους.
 • Η μέριμνα για την παραλαβή και παράδοση των ακινήτων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η ευθύνη τήρησης των τεχνικών φακέλων της ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η επιμέλεια της συντήρησης, του εφοδιασμού και της λειτουργίας των αυτοκινήτων, η τήρηση Μητρώου για κάθε αυτοκίνητο με όλα τα παραστατικά στοιχεία, καθώς και ημερήσιου δελτίου κίνησης των αυτοκινήτων αυτού.
 • Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ.Α. για την υποβολή προτάσεων και τεχνικών μελετών, με σκοπό την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ.Α. για την έγκριση της σκοπιμότητας κίνησης και την υπογραφή της διαταγής πορείας των αυτοκινήτων.
 • Η μέριμνα και η επίβλεψη εργασιών που σχετίζονται με τη στέγαση, καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η διαχείριση υλικών.
 • Η εκπόνηση μελετών και ο καθορισμός προδιαγραφών για τον εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του.
 • Η έκδοση διαταγών κίνησης και η μέριμνα συντήρησης οχημάτων του Ε.Κ.Κ.Α.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας: Καζιάνη Σοφία

email: oikonomiko.kaziani@ekka.org.gr

Το Τμήμα Μισθοδοσίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα για την καταβολή των τακτικών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η μέριμνα για τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών που αφορούν σε δαπάνες της αρμοδιότητάς του και για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • Η προώθηση δικαιολογητικών παντός είδους δαπανών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του, στην υπηρεσία που εκτελεί τον έλεγχο και την εκκαθάριση
 • των δαπανών.
 • Η τήρηση μητρώου ασφαλισμένων του ν. 103/1975 (Α’ 167) και η παρακολούθηση της κανονικής καταβολής των κρατήσεων υπέρ αυτού.
 • Η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
 • Η υποβολή μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ στην οποία αποτυπώνονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργοδότη και εργαζόμενου.
 • Η παρακολούθηση και η εναρμόνιση με την ασφαλιστική νομοθεσία σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις και αποδόσεις εργαζόμενου και εργοδότη στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Η σύνταξη του ετήσιου αρχείου για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και η υποβολή αυτού στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η παρακολούθηση των δαπανών μισθοδοσίας και η κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος για δαπάνες μισθοδοσίας με προώθηση αυτού στον διατάκτη.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων: Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη

E-mail: gen.d@ekka.org.gr 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων, με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 64/2022) έχει ως στόχο την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, την ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα, την παροχή βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης, την επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, τον συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, τον σχεδιασμό και εξειδίκευση των τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά ομάδα – στόχο ή κατά πεδίο δράσης. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων: Γούναρη Δέσποινα

E-mail: axiologisi@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), δυστυχημάτων, ναυαγίων, βιομηχανικών-χημικών ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και σε κάθε περίπτωση κρίσης που αφορά σε μεγάλο αριθμό ατόμων και θεωρείται απαραίτητη η κινητοποίησή τους.
 • Έχει την ευθύνη συνεργασίας και διασύνδεσης με την Πολιτική Προστασία, ως υπηρεσίας που έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού στο έργο αντιμετώπισης των καταστροφών.
 • Εκπονεί, με τη διαδικασία της εξομοίωσης, σενάρια καταστροφών, για τα οποία εφαρμόζει τα πρωτόκολλα χειρισμού κρίσεων και προωθεί τα αποτελέσματα στις Διευθύνσεις Κοινωνικών Παρεμβάσεων και Συντονισμού και Οργάνωσης.
 • Έχει την ευθύνη δικτύωσης με προνοιακούς φορείς σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη συμμετοχή τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με θέματα παρέμβασης στην κρίση για τα στελέχη που συγκροτούν τις Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
 • Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας Παρέμβασης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Προϊσταμένη Τμήματος Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας: Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη

E-mail: helpline197@ekka.org.gr

             childline1107@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Λειτουργεί ως βασικός αποδέκτης των επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής βοήθειας.
 • Κινητοποιεί την Υπηρεσία Επιτόπιας Παρέμβασης.
 • Ενεργοποιεί τις άλλες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. για την αντιμετώπιση των περιστατικών.
 • Παραπέμπει τα περιστατικά σε κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες για περαιτέρω εξυπηρέτησή τους.
 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.
 • Λειτουργεί ως μηχανισμός εντόπισης κοινωνιών αναγκών, με ειδικό τριψήφιο αριθμό («197»)για ενηλίκους

και τετραψήφιο («1107») για παιδιά.

Το Τμήμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο προς την Τηλεφωνική Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» είναι δωρεάν. 

Βάσει της ΚΥΑ με αριθ. 49540/4-5-2011 (ΦΕΚ 877/Τβ/17-5-2011) συστάθηκε Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ανηλίκων, στο πλαίσιο της γραμμής έκτακτης ανάγκης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας ορίζονται ως εξής:

 • Παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε ανηλίκους και τους γονείς τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρήζουν βοήθειας.
 • Παρέχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε ανηλίκους για θέματα που τους απασχολούν και στους γονείς τους για θέματα ανατροφής και παιδικής προστασίας και τους διασυνδέει ή παραπέμπει στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας για την περαιτέρω εξυπηρέτηση τους.
 • Υποδέχεται αιτήματα και αναφορές για κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προστασία ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης, είναι ασυνόδευτοι αιτούντες άσυλο), αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης ή εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εισαγγελικές και άλλες υπηρεσίες για την άμεση κοινωνική προστασία των ανηλίκων σε κίνδυνο και των ανήλικων παραβατών, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που βιώνουν.
 • Κινητοποιεί τους μηχανισμούς επιτόπιας επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων Υπηρεσιών για την παροχή κοινωνικής βοήθειας στους ανηλίκους.
 • Συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής προστασίας σε ανηλίκους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και παραγγέλλει την διενέργεια κοινωνικών ερευνών προς διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν τους ανηλίκους για τους οποίους υπήρξαν αιτήματα, αναφορές και αντίστοιχες εισαγγελικές εντολές.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας για την άμεση εξυπηρέτηση επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ανηλίκων και στήριξης των οικογενειών τους.

Η Εθνική Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα

Η κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο προς την Εθνική Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» είναι δωρεάν. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Κ.Σ. & Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας: Παππά Ευαγγελία

Email: ereuna.pappa@ekka.org.gr

Το Τμήμα Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης (Κ.Κ.Σ.), και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των όρων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σχετικά με το περιεχόμενο της παρέμβασης.
 • Εποπτεύει συντονίζει και ελέγχει το έργο των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης, τα οποία αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και παρεμβαίνουν άμεσα σε καταστάσεις κρίσης για την αντιμετώπισή τους.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των ξενώνων σύντομης φιλοξενίας.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Ξενώνων, και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των όρων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και σχετίζονται με το περιεχόμενο παρέμβασης.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και με κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή με μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που ασκούν συναφείς δραστηριότητες με το Ε.Κ.Κ.Α.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων φορέων, για θέματα λειτουργίας ξενώνων.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Τμήμα. 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. 

Προϊσταμένη Τμήματος Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων: Γιαννή Θεοδώρα

E-mail: dkp_ypodochi@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Υποδέχεται πολίτες που παραπέμπονται από τις Τηλεφωνικές Γραμμές και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. ή άλλους Φορείς, ή προσέρχονται μόνοι τους για αναζήτηση ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παρέχει συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική κρίση.
 • Παρέχει δυνατότητα άμεσης ολιγοήμερης φιλοξενίας σε γυναίκες ή μητέρες με τα παιδιά τους που χρειάζονται προστασία και στέγη.
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη το ίδιο, καθώς και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Διαχειρίζεται τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς Προστασίας Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΚΥΑ αρ. 30840/ 2016), τον οποίο εποπτεύει και συντονίζει το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Υπ. Εξωτερικών).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος: Κοροβίλα Παρασκευή
E-mail: dkp_xenonaskarea@ekka.org.gr

Το Τμήμα Ξενώνας Καρέα έχει τις εξής αρμοδιότητες :

Προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε ενήλικα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, πυρηνικές - μονογονεϊκες οικογένειες, μετανοσοκομειακούς ασθενείς και τους συνοδούς τους από επαρχία. Οι ομάδες ωφελούμενων αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης λόγω στέρησης οικονομικών πόρων (ανεργία-αναμονή συνταξιοδότησης κ.α.), αδυναμία πρόσβασης σε κοινωνικούς πόρους, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

• Στέγαση
• Σίτιση
• Εξασφάλιση μέσων ατομικής υγιεινής
• Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη
• Κατάρτιση ατομικού πλάνου δράσης για την μετάβαση του ωφελούμενο στην αυτοτελή διαβίωση του
• Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α.
• Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
• Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
• Συμβουλευτική σε θέματα υγείας
• Λειτουργία του Ξενώνα ως εκπαιδευτικό πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Σ. & ΞΕΝΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Τασλακίδου
E-Mail: kksrenti@0192.syzefxis.gov.gr

O Ξενώνας Αγ. Ι. Ρέντη εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Α και έχει ως σκοπό:

• την προσωρινή φιλοξενία σε ενήλικα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους, ασθενείς ή συνοδούς ασθενών από την επαρχία. Η φιλοξενία παρέχεται σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης και στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

• Στέγαση
• Σίτιση -όπου προβλέπεται- βάσει απόφασης ΔΣ ΕΚΚΑ
• Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
• Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη
• Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τον/την φιλοξενούμενο/η με σκοπό την ομαλή μετάβασή του στην αυτόνομη διαβίωσή του.
• Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α.
• Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
• Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
• Συμβουλευτική σε θέματα υγείας

 

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Προϊσταμένη Τμήματος: Μαργαρίτα Μπαρμακέλλη
Email: dkp_kksilio@ekka.org.gr

Τo Καταφύγιo αποτελεί πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται , για γυναίκες με ή χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης ευαλωτότητας και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
• Στέγαση
• Σίτιση
• Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
• Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική και εργασιακή) και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
• Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την φιλοξενούμενη με σκοπό την ομαλή μετάβασή της σε αυτόνομη διαβίωση
• Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
• Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
• Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων
• Υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
• Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
• Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Συντονισμού και Οργάνωσης: Ακτύπη Αναστασία

E-mail: ereuna@ekka.org.gr

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 64/2022) και μέσω των τριών Τμημάτων στα οποία συγκροτείται έχει ως στόχο να μελετά, να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ., μέσα και μεθόδους, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ.Α. να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται διαρκώς, μέσω της αξιολόγησης και της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων.

Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών του φορέα, την επιστημονική τεκμηρίωση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων, τον σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του, την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, την γνωμοδότηση για την πιστοποίηση φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την δικτύωση με φορείς με συναφές αντικείμενο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, την συνδιοργάνωση δράσεων με συναρμόδιους φορείς και οργανώσεις, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, την προβολή του έργου του φορέα, την οργάνωση δικτύου εθελοντών και χορηγών, την επιμόρφωση των επαγγελματιών του, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης : Ακτύπη Αναστασία

E-mail: ereuna@ekka.org.gr

Το Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για:

 • αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο πλαίσιο των σκοπών του Ε.Κ.Κ.Α.
 • επιμόρφωση των επαγγελματιών του φορέα
 • υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τους επαγγελματίες του τομέα της πρόνοιας, καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • επιστημονική τεκμηρίωση της υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και ανάληψη καινοτόμων δράσεων
 • σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του
 • εισήγηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα
 • διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών
 • ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • συνδιοργάνωση δράσεων με συναρμόδιους φορείς και οργανώσεις 
 • μέριμνα για την αξιοποίηση και διάθεση των αποθεμάτων οικοτεχνίας

 

Τμήμα Αξιολόγησης Έργου

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αξιολόγησης Έργου: Γεωργούλη Ιωάννα

email: axiologisi.georgouli@ekka.org.gr

Το Τμήμα Αξιολόγησης Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Συντάσσει τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του έργου που παράγουν   οι διάφορες μονάδες του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Γνωμοδοτεί για την Πιστοποίηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ).
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων στα οποία το Ε.Κ.Κ.Α. εμπλέκεται και διαχειρίζεται τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Μεραμβελλιωτάκη Θεοδώρα

email: dsxeseis@ekka.org.gr

 Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.Κ.Α., και μεριμνά για την προβολή του έργου του. Συντάσσει και εκδίδει έντυπα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιοτήτων και δράσεων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Φροντίζει για την εξέταση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγελιών, αναφορών  και παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, καθώς επίσης και για την απάντηση προς τους ενδιαφερόμενους.
 • Ασχολείται με την καταγραφή και την δικτύωση με φορείς που έχουν συναφές αντικείμενο εργασίας. Μεριμνά για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων η δραστηριότητα είναι συναφής με αυτή του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Οργανώνει και συντονίζει δίκτυα εθελοντών.
 • Αναζητά, προσελκύει και συνεργάζεται με χορηγούς, εκπροσωπώντας τα    συμφέροντα και τους σκοπούς του Ε.Κ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Παιδικής Προστασίας: Δουκάκου Μαρία

E-mail: childguarantee.douk@ekka.org.gr 

 

Η Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας , με βάση τον Π.Δ. υπ. αρ. 64/2022 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» έχει ως στόχο:
α) την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών, του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών, του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και του Εθνικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων.
β) την άσκηση της αρμοδιότητας του Εθνικού Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί και την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ - ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδόχων - Υιοθεσιών: Μάνθου Παναγιώτα

E-mail: paidikiprostasia@ekka.org.gr 

 

Το Τμήμα Αναδοχών-Υιοθεσιών της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του ΕΚΚΑ, συστάθηκε τον Ιούνιο 2021, σε συνέχεια των θεσμικών ρυθμίσεων του άρθρου 4 του ΠΔ 41/2021 (ΦΕΚ 103/ Τεύχος A’ / 23.06.2021).

Το Τμήμα αποτελεί επί της ουσίας, την συνέχεια της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Υπηρεσίας Δράσεων Παιδικής Προστασίας που είχε συσταθεί στις 26 Ιουνίου 2012, καθώς το αντικείμενο εξακολουθεί να είναι το ίδιο, δηλαδή η τήρηση των Εθνικών Μητρώων, όπως ορίζονται με τον ν. 4538/2018 και ο συντονισμός των δράσεων και των υπηρεσιών στον τομέα της παιδικής προστασίας στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετίζονται με:

Διαμόρφωση και ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) www.anynet.gr, όπου τηρούνται τα αντίστοιχα μητρώα αναδοχών και υιοθεσιών (N. 4538/2018, Α’85)

anynet

Το Τμήμα έχει την θεσμική ευθύνη για την διαμόρφωση και ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) www.anynet.gr , όπου τηρούνται τα αντίστοιχα μητρώα αναδοχών και υιοθεσιών του N. 4538/2018 (Α’85). Η πλατφόρμα υλοποιεί τις θεσμικές προβλέψεις «περί αναδοχής και υιοθεσίας» και δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν μια οικογένεια στα παιδιά που την έχουν ανάγκη:

 • Με σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού, αλλά και στις δυνατότητες και επιθυμίες κάθε οικογένειας.
 • Με εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων παιδιών και οικογενειών, της ταχύτητας και της ισονομίας.
 • Με την συνέργεια και εποπτεία των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.

Διαχείριση και λειτουργία των κάτωθι Εθνικών Μητρώων στα πλαίσια του Ν. 4538/2018 και της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) anynet.gr:

  

 • Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, καθώς και οι ανήλικοι που παραμένουν, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, για λόγους προστασίας, σε νοσηλευτική μονάδα, εν αναμονή της απόφασης αποκατάστασής τους σε προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον. Στόχος είναι αφενός η ύπαρξη σχετικών εθνικών στοιχείων, αφετέρου και κυριότερα η επίσπευση και ο συντονισμός των παρεμβάσεων για την οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων, μέσω υλοποίησης εναλλακτικών μορφών φροντίδας, καθώς και η αποφυγή της μακρόχρονης ιδρυματικής παραμονής τους.
 • Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Θετών Γονέων, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι υποψήφιοι θετοί γονείς που έχουν λάβει θετική εισήγηση από την κοινωνική υπηρεσία του φορέα εποπτείας και, επιπλέον, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα.
 • Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων στο οποίο εγγράφονται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς που έχουν λάβει θετική εισήγηση από την κοινωνική υπηρεσία του φορέα εποπτείας και, επιπλέον, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα.
 • Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Επαγγελματιών Αναδόχων Γονέων στο οποίο εγγράφονται όλοι οι υποψήφιοι επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς που έχουν λάβει θετική εισήγηση από την κοινωνική υπηρεσία του φορέα εποπτείας και, επιπλέον, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα.
 • Στόχος της λειτουργίας των παραπάνω, αλληλεσυνδεόμενων μητρώων είναι η με ενιαίο τρόπο, εφαρμογή διαφανών διαδικασιών σύνδεσης ανηλίκων και υποψηφίων γονέων, ως προς την υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών, η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υποψήφιων γονέων από τους διάφορους φορείς εποπτείας και κύρια, η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, προς όφελος των ανηλίκων.
 • Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των τεκνοθεσιών που υλοποιούνται στην χώρα.
 • Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των αναδοχών που υλοποιούνται στην χώρα.

Προκειμένου δε για την τήρηση των παραπάνω αρχείων και την ομαλή υλοποίηση όλων των διαδικασιών, καθώς και την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, το Ε.Κ.Κ.Α. συνεργάζεται με όλους τους αρμοδίους Φορείς, δηλαδή Υπουργείο, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες, Δομές παιδικής προστασίας, Εισαγγελικές Αρχές, Διεθνείς Οργανισμούς, κλπ.

Αναλυτικότερα, το Ε.Κ.Κ.Α.

 • Διαμορφώνει και αποστέλλει στο αρμόδιο Υπουργείο προτυποποιημένα έντυπα που σχετίζονται με την καταχώρηση στοιχείων στο anynet.gr
 • Παρέχει πληροφορίες, κατευθύνσεις και εποπτεία σε στελέχη Φορέων, τηλεφωνικά και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όπου αποστέλλονταν αναλυτικές οδηγίες και screen shots, ως προς τις ενέργειες που απαιτούνταν να υλοποιήσουν στο Π.Σ., ως προς τον τρόπο διαχείρισης αιτήσεων υποψηφίων γονέων ή συνδέσεων ανηλίκων και υποψηφίων γονέων, ως προς θεσμικές διευκρινίσεις, κλπ.
 • Παρέχει πληροφορίες, κατευθύνσεις και συμβουλευτική στήριξη σε πολίτες (τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες) για θέματα υποβολής και εξέλιξης αιτημάτων τους στο www.anynet.gr, καθώς και συνεργασίας τους με τους κατά τόπους αρμοδίους Φορείς
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση λανθασμένων εγγραφών ή τη μεταβολή εγγραφών, κατόπιν αιτημάτων πολιτών και φορέων και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για ελλείψεις ή παραλείψεις.
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής σύνδεσης ανηλίκων και υποψηφίων γονέων.
 • Διαμορφώνει και αποστέλλει στο αρμόδιο Υπουργείο αριθμητικά/στατιστικά στοιχεία
 • Υλοποιεί εκπαιδευτικές συναντήσεις με στελέχη αρμοδίων Φορέων
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας με το Υπουργείο και αποστέλλει προτάσεις για την διαμόρφωση θεσμικών κειμένων, οδηγιών προς επαγγελματίες, εθνικών σχεδίων, που αφορούν στην αναδοχή, υιοθεσία, αποϊδρυματοποίηση, κλπ
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας με το Υπουργείο και άλλους φορείς για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας
 • Συμμετέχει με εισήγηση σε σχετικές ημερίδες/συνέδρια, κλπ.
 • Συγκεντρώνει, ανά τρίμηνο, από τους φορείς εποπτείας, τον προγραμματισμό των επιμορφωτικό προγραμμάτων για υποψήφιους αναδόχους και υποψήφιους θετούς γονείς, και προχωρούσε σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ, οι οποίες επικαιροποιούνταν κάθε φορά, με βάση τα νεότερα στοιχεία
 • Συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας (πχ Ο.Ε του ΥΠΕΚΥΠ για την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στις διαδικασίες αναδοχής, Ο.Ε της Unicef και του ΥΠΕΚΥΠ, που αφορά σε δράσεις αποϊδρυματοποίησης στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Child Guarantee, κλπ)
 • Απαντά σε ερωτηματολόγια διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως διαβιβάζονται από το ΥΠΕΚΥΠ, κλπ
 • συνεργάζεται με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η οποία έχει την τεχνική ευθύνη της ανάπτυξης και υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος www.anynet.gr

Μητρώο Δυναμικότητας & Διαθεσιμότητας κλινών, των δομών φιλοξενίας παιδικής προστασίας, της περιφέρειας Αττικής

Το Τμήμα, κατόπιν σχετικής εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών-Τμήμα Ανηλίκων, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια Εγκυκλίου (αρ. 5/14.06.2021) του Αρείου Πάγου, ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο 2021, να συγκεντρώνει τα στοιχεία δυναμικότητας και διαθεσιμότητας κλινών των δομών φιλοξενίας παιδικής προστασίας,(6 ΝΠΔΔ και 27 ΝΠΙΔ δομές), που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής.

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα διαμόρφωσε σχετική προτυποποιημένη φόρμα σε, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ζητήματα της φιλοξενίας ανηλίκων, ήτοι την ονομασία Δομής Παιδικής Προστασίας, τις ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής όπως πχ φύλο φιλοξενούμενων ανηλίκων, ηλικία και στοιχεία για την δυναμικότητα σε κλίνες, τις ήδη θέσεις κατειλημμένες, τις θέσεις σε αναμονή (έχει εγκριθεί η φιλοξενία, αλλά δεν έγινε η εισαγωγή του παιδιού), τις κενές-διαθέσιμες θέσεις. Στην εν λόγω φόρμα έχει προστεθεί και η καταγραφή των αριθμητικών δεδομένων που αφορούν στον αριθμό των παιδιών που έχουν ενηλικιωθεί και παραμένουν, για λόγους κοινωνικής προστασίας στις δομές.

Η συγκέντρωση των στοιχείων, η επεξεργασία τους και η εν συνεχεία ενημέρωση της Εισαγγελίας, αρχικά γινότανε με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Ακολούθως, και λαμβάνοντας υπόψιν την μη ύπαρξη σημαντικών διαφορών ως προς τα αριθμητικά δεδομένα κάθε εβδομάδας, η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται μία φορά το μήνα κατόπιν βεβαίως και σχετικής έγκρισης από την Εισαγγελία, για την αλλαγή της συχνότητας.

Συνεργασία & συντονισμός του Δικτύου Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (δίκτυο Ορέστης)

Το Τμήμα συνεχίζει την ενίσχυση και τη στήριξη του δικτύου των Ο.Π.Α., που είχε ξεκινήσει ως Επιχειρησιακή Συντονιστική Υπηρεσίας Δράσεων Παιδικής Προστασίας από το 2012.

Οι Ο.Π.Α., σύμφωνα με τον Ν.3961 και την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. 49540/04-05-2011, (ΦΕΚ 877/τ.Β/17.05.2011), «Συντονισμός δράσεων & υπηρεσιών παιδικής προστασίας», αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς των δήμων και διαχειρίζονται τα θέματα που αφορούν στην προστασία και στη φροντίδα των ανηλίκων, και ειδικότερα τη διερεύνηση κάθε αναφοράς/καταγγελίας για ενδεχόμενη κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων.

Ενδεικτικά, τα στοιχεία που αφορούν στην έκταση του Δικτύου των Ο.Π.Α. (28/01/2023), καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

             ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
            Σύνολο Δήμων με ΟΠΑ: 253
   Σύνολο μελών ΟΠΑ, στους Δήμους:  571

 

Αναλυτικότερα, το Τμήμα αναλαμβάνει την:

  • συνεργασία με τους Δήμους, ώστε να ενταχθούν και να λειτουργούν ως μέλη/ φορείς του Δικτύου
  • αποστολή ενημερωτικού- επιστημονικού υλικού (π.χ. εκθέσεις Συνηγόρου του Παιδιού, βιβλία, εκθέσεις Ο.Η.Ε., νομοθετικά κείμενα, κλπ)
  • παροχή κατευθύνσεων, πληροφοριών,       σε ότι αφορά διαχείριση περιπτώσεων, κλπ
  • αποστολή καταλόγων/ οδηγών με στοιχεία κρατικών φορέων & Μ.Κ.Ο.
  • καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των Ο.Π.Α.
  • διοργάνωση Επιστημονικών Συναντήσεων Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δικτύου
  • Συμμετέχει με εισήγηση σε σχετικές ημερίδες/συνέδρια, κλπ.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκπόνησης και Υποστήριξης των Δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών: Δουκάκου Μαρία 

E-mail : childguarantee.douk@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Εκπόνησης και Υποστήριξης των Δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τα παιδιά» και η υποβολή αυτού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Την συνεργασία με τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ενωσιακές αρχές και όργανα καθώς με ΜΚΟ κ.λπ. για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης καθώς και με τους Εθνικούς Συντονιστές των άλλων κρατών-μελών.
 • Την κατάρτιση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, β) εκθέσεων και αναφορών για την πρόοδο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, γ) εκθέσεων και αναφορών με τα αποτελέσματα - αντίκτυπο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
 • Την υποβολή εκθέσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε δίμηνο, σχετικά με την πρόοδο, τα προβλήματα και τις προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις.

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων και Πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών: Γούλα Λουλουδία

E-mailchildguarantee.goula@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων και Πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την καταγραφή παιδιών σε ανάγκη και των φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που παρέχουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4837/2021 (Α’ 178) υπηρεσίες προς τα παιδιά.
 • Την συνεργασία με τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ενωσιακές αρχές και όργανα καθώς και με ΜΚΟ κ.λπ. για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων.
 • Τον προσδιορισμό των παιδιών που στερούνται πρόσβασης στις υπηρεσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 53 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).
 • Την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τα παιδιά» και η παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων στο Τμήμα Εκπόνησης και Υποστήριξης Δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών για την κατάρτιση των εκθέσεων και αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα, την πρόοδο και τον αντίκτυπο της εφαρμογής του.
 • Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων: Κυρκίτσου Χρυσούλα

Email: dkp_kkspeiraia@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων του άρθρου 9 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).
 • Την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των γνωστοποιήσεων περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που υποβάλλονται από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας και κάθε άλλο φορέα που παρέχει υπηρεσίες σε ανηλίκους, καθώς και από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Την δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης των Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων από τους Υπεύθυνους Προστασίας Ανηλίκων.
 • Την μέριμνα για την καταχώρηση στοιχείων στην ανωτέρω βάση δεδομένων από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ε.Κ.Κ.Α. και από τους Υπεύθυνους Προστασίας Ανηλίκων των φορέων Παιδικής Προστασίας. δε) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών από την ανωτέρω βάση δεδομένων.
 • Την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών.
 • Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεων.
 • Την εκπόνηση της Ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης: Κελεσή Μαργαρίτα

E-mail: dioikisi@thess.ekka.org.gr

 Η Διεύθυνση ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 64/2022) συντονίζει το έργο των υποκείμενών της οργανικών μονάδων, εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Ε.Κ.Κ.Α., βάσει του επιτελικού σχεδιασμού και των οδηγιών των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Παρέχει άμεση συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, ψυχολογική υποστήριξη βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα, παρέχει βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης, επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης: Χρηστίδου Αικατερίνη

E-mail: katerina.christidou@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 14- ΠΔ 64/2022):

 • Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού
 • Μεριμνά για τη χορήγηση των κανονικών και γονικών αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
 • Τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο
 • Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού της Δ/νσης
 • Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περουσιακού στοιχείου αυτής
 • Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας καθώς και την εξαγωγή και διάθεση στις υπηρεσίες της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων Προϋπολογισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Μεριμνά για τις πληρωμές μικρών δαπανών μέσω χρεωστικών Ενταλμάτων Πληρωμής    

  

ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑ

Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Κ.Σ. Φοίνικα: Παπαδοπούλου Ελένη

E-mail: kksfinika@ekka.org.gr 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 6- ΠΔ 64/2022):

 • Αποτελεί περιφερειακή πύλη εισόδου των ευπαθών ομάδων-στόχων στο σύστημα άμεσης κοινωνικής φροντίδας
 • Υποδέχεται πολίτες που παραπέμπονται από τις Τηλεφωνικές Γραμμές και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. ή άλλους Φορείς, ή προσέρχονται μόνοι τους για αναζήτηση ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παρέχει κοινωνική υποστήριξη, βραχεία ψυχοθεραπεία σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική κρίση.
 • Παρέχει πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται αιτήματα για την προστασία γυναικών-θυμάτων βίας στα πλαίσια της αναβαθμισμένης λειτουργίας του Ξενώνα για γυναίκες-θύματα βίας του ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης.
 • Λειτουργεί το ειδικό συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (θύτη) στα πλαίσια της ποινικής διαμεσολάβησης (Ν. 3500/2006).
 • Δέχεται αιτήματα για στέγαση από δομές του φορέα, από ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις είτε μεμονωμένα άτομα 
 • Οργανώνει και συντονίζει εκπαιδευτικές συναντήσεις με επαγγελματίες δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, στα ζητήματα παιδικής προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & Κ.Κ.Σ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Βλάχος Θεολόγος

Email: kksaxioy@thess.ekka.org.gr 

Το Τμήμα Υποδοχής & Κ.Κ.Σ. Πύλης Αξιού λειτουργεί Ξενώνα/Καταφύγιο γυναικών με /ή χωρίς παιδιά. Τo Καταφύγιο αποτελεί πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται, για γυναίκες με ή χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης ευαλωτότητας και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Στέγαση
 • Σίτιση
 • Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
 • Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική και εργασιακή) και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την φιλοξενούμενη με σκοπό την ομαλή μετάβασή της σε αυτόνομη διαβίωση
 • Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
 • Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
 • Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
 • Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
 • Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών