ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2023

«Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών Περιστατικών Κακοποίησης Ανηλίκων», διάρκειας οκτώ (8) μηνών, CPV: 72212420-9»

 

23PROC014076556_ADAM_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

 

 

 

Παπαδιά Παρασκευή

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΚΑ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ. 2132039769


Εκτύπωση   Email