ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)και πιστοποίηση για GDPR, για ένα (1) έτος.

Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)και πιστοποίηση για GDPR, για ένα (1) έτος.

 

file554.pdf

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742

Φωτογράφιση πρωτοτύπων σχεδίων οικοτεχνίας, τάπητες, κιλίμια και ταπισερί.

Φωτογράφιση πρωτοτύπων σχεδίων οικοτεχνίας, τάπητες, κιλίμια και ταπισερί.

 

file553.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_ΦΩΤΟ.odt

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα χρόνο, για την κάλυψη αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ στην Αττική (΄Ιλιον – Καρέα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα χρόνο, για την κάλυψη αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ στην Αττική (΄Ιλιον – Καρέα), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή της αγοράς, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών, της Υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   (CPV 09135100-5)

 

PROC_ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ_ΑΘΗΝΩΝ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ.odt

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21  

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:72500000-0

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ α.α 141586

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 23/11/2021 ΩΡΑ 08:00:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/11/2021 ΩΡΑ 09:00:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08/11/2021 ΩΡΑ 11:00

 

 ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_7-21_ΠΣΠΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-21 ΠΣΠΑ.pdf

ΕΕΕΣ_141586_ΠΣΠΑ_PDF.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ.docx

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1

ΨΒ4Α469Η2Α-0Ψ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΑΔΑ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια εφαρμογής & δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια εφαρμογής & δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV 31711310-9

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 19/10/21 ΩΡΑ 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΡΟΛΟΙ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του φιλοξενίας, σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του φιλοξενίας, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ομάδων. (CPV 33700000-7 και 39830000-9)

 

file_534.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_WORD.odt

 

ΨΟΕ9469Η2Α-2ΩΖ_ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_No.1.pdf

6ΗΗΓ469Η2Α-7ΛΘ_ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_Νο.2.pdf

9ΕΦ4469Η2Α-1ΛΔ_ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_Νο.3.pdf

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΚΗΜΔΗΣ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΙΔΗ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039742

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 6/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΙΑΚHΡYΞΗ  6/2021

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:72500000-0

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 139580

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/21 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 139580 ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΚΚΑ 40/14-10-21)

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 21/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/09/21 ΩΡΑ 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/10/2021 ΩΡΑ 11:00

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΣΠΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΣΠΑ.pdf

ΕΕΕΣ_ΠΣΠΑ_PDF.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 5/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου & νέας web εφαρμογής για την διαχείριση-καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προς τους οφειλόμενους του ΕΚΚΑ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ  5/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου & νέας web εφαρμογής για την διαχείριση-καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προς τους οφειλόμενους του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός 200.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:32543000-1

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΟΠΣ ΕΗΔΗΣ: 16/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/09/2021 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/10/2021 ΩΡΑ: 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ_ΚΕΝΤΡΟ.pdf

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 4/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Κυβερνοασφάλειας για το σύνολο των Δομών του ΕΚΚΑ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 4/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Κυβερνοασφάλειας για το σύνολο των Δομών του ΕΚΚΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 48730000-4

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 28/09/2021

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_4-21_ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_4-21_ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΑΔΑ.pdf

ΕΕΕΣ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΑΛΛΑΞΕ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Α/Α 139587

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  CPV 15894200-3

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:  10/9/2021

ΚΑΤΑΛΥΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 05/10/2021 ΩΡΑ: 13:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΙΤΙΣΗ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.pdf

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 135 & ΖΑΧΑΡΩΦ 115 21 ΑΘΗΝΑ

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας