ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2021 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο έτοιμων γευμάτων σίτισης την ημέρα (μεσημεριανό -βραδινό) των Ξενώνων του ΕΚΚΑ Αττικής για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2021  δημόσιου ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο έτοιμων γευμάτων σίτισης την ημέρα (μεσημεριανό -βραδινό) των Ξενώνων του ΕΚΚΑ Αττικής για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 136198

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/08/2021 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/08/202 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/09/2021

 

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΙΤΙΣΗ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΙΤΙΣΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV 90910000-9

 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 135718

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 29/7/2021 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/7/2021 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/08/2021 ΩΡΑ 11:00

 

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΔΟΜΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1

 ΨΜΥ6469Η2Α-ΥΣΩ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_1_ΑΔΑ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/6/2021 ΩΡΑ:13:00

 ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_

ΤΕΥΔ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο1

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας & Προμήθεια Εξοπλισμού, του Έργου «Ενίσχυση του Ε

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας & Προμήθεια Εξοπλισμού, του Έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», Α/Α 2-MIS 5009756 CPV:72212420-9

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 106062

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 1/4/21 ΩΡΑ 11:00

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/4/21 ΩΡΑ 13:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7/5/21 ΩΡΑ 10:00

 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-21 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΑ

 ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΞΗΣ 1-21 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΑ.pdf

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.docx

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ.docx

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου Επεμβάσεων & Εργασιών για τις Δομές Αθήνα – Θεσσαλονίκη του ΕΚΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ε

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου Επεμβάσεων & Εργασιών για τις Δομές Αθήνα – Θεσσαλονίκη του ΕΚΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24.800€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 71330000-0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 15/2/2021 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑ.docx

ΤΕΥΔ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 39831200-8 CPV 24455000-8.

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛ.ΕΙΔΗ ΚΑΘ.ΛΟΓΩ COVID.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΔΑ ΨΡΔΤ469Η2Α-Σ5Θ.pdf

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039742

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας