Προγράμματα AMIF/ISF

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Σε εξέλιξη

«Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Αττικής»

Το έργο υλοποιείται – στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 - με ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α. και στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων. Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Ε.Κ.Κ.Α. στο νομό Αττικής.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχεται στις γυναίκες συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.) και νέων πιλοτικών δράσεων (Υποστήριξη στον μητρικό ρόλο, Συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί,  ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να εξυπηρετήσει συνολικά 250 άτομα, κατά την 5ετή λειτουργία του.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 928.304,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 1/12/2015 -30/11/2020

europaika erga LOGOS THESSALONIKI

 


 

«Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες –θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης»

Η πράξη «Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες –θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 1.088.500,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το έργο υλοποιείται με ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α. και στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων. Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες –θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Ε.Κ.Κ.Α. στο νομό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχεται στις γυναίκες συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.) και νέων πιλοτικών δράσεων (υποστήριξη στον μητρικό ρόλο, συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί, ολόκληρο το24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να εξυπηρετήσει συνολικά 200 άτομα, κατά την 7ετή λειτουργία του.

Διάρκεια υλοποίησης:1/05/2016 -30/06/2023

europaika erga thessaloniki espa

Λοιπά Προγράμματα

Ολοκληρωμένα
  1. «PROACTIVE: Prevent Romadiscrimination providing mediation skills to Police Officers»
  2. «SupportVoC - Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime»SupportVoC - Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime»SupportVoC - Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime»
  3. «BREAKing stereotypes through role models and promoting Roma integration in the labor market»
  4. «ARIADNE: Developing and supporting multi-sectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against women»
  5. «TRAM - Trafficking along Migration Routes: Identification and Integration of Victims of Trafficking among Vulnerable Groups and Unaccompanied Children» - Trafficking along Migration Routes: Identification and Integration of Victims of Trafficking among Vulnerable Groups and Unaccompanied Children» - Trafficking along Migration Routes: Identification and Integration of Victims of Trafficking among Vulnerable Groups and Unaccompanied Children»
  6. «Development of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of the Greek NRCP» (Development PlatformFinal Review NewsletterΕθνική Πλατφόρμα Διαλόγου Ρομά)
  7. «Εργαζόμενες Μετανάστριες & Ισότητα: Προοπτικές προς μια συνεκτική κοινωνία»   
  8. «Σύγχρονες Στρατηγικές Ίσης Μεταχείρισης: Κοινωνική Ενσωμάτωση και Ίση Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους Μετανάστες, τους Πρόσφυγες και τους Ρομά, που διαμένουν στην Ελλάδα»

all