Προγράμματα AMIF/ISF

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Σε εξέλιξη

«Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Αττικής»

Το έργο υλοποιείται – στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 - με ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α. και στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων. Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Ε.Κ.Κ.Α. στο νομό Αττικής.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχεται στις γυναίκες συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.) και νέων πιλοτικών δράσεων (Υποστήριξη στον μητρικό ρόλο, Συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί,  ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να εξυπηρετήσει συνολικά 250 άτομα, κατά την 5ετή λειτουργία του.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 1.514.571,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 1/12/2015 -31/12/2023

europaika erga LOGOS THESSALONIKI

 


 

«Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες –θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης»

Η πράξη «Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες –θύματα βίας Ε.Κ.Κ.Α Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 1.088.500,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το έργο υλοποιείται με ευθύνη του Ε.Κ.Κ.Α. και στη βάση Προγραμματικής Συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων. Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες –θύματα βίας σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του Ε.Κ.Κ.Α. στο νομό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχεται στις γυναίκες συμβουλευτική στήριξη, με ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.) και νέων πιλοτικών δράσεων (υποστήριξη στον μητρικό ρόλο, συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας λειτουργεί, ολόκληρο το24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να εξυπηρετήσει συνολικά 200 άτομα, κατά την 7ετή λειτουργία του.

Διάρκεια υλοποίησης:1/05/2016 -30/06/2023

europaika erga thessaloniki espa

Λοιπά Προγράμματα

Σε εξέλιξη

 Σχέδιο Δράσης «“Α4: Crossing borders for effective police investigation to protect female victims of sex-trafficking and enhance accountability mechanisms”

Ελληνικός τίτλος «Α4:Διασχίζοντας τα σύνορα προς την αποτελεσματική αστυνομική έρευνα για την προστασία των γυναικών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας»

Το ΕΚΚΑ συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό Σχέδιο Δράσης «Α4» που υλοποιείται με συντονιστή εταίρο το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Προγράμματα για την μετανάστευση και ασφάλεια - Χρηματοδοτικές δράσεις και Συμβάσεις της Ένωσης.

Στην υλοποίηση του σχεδίου μετέχουν επίσης:

  • το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ),
  • WIENER ZENTRUM FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE SICHERHEITSFORSCHUNG (VICESSE), από την Αυστρία και
  • η οργάνωση PRAVO I INTERNET FOUNDATION (LIF), από τη Βουλγαρία

Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των διωκτικών αρχών στην έρευνα και δίωξη των δραστών στην εμπορία ανθρώπων για να μειωθεί το φαινόμενο ατιμωρησίας και να εμπεδωθεί στα θύματα το αίσθημα ασφάλειας και δικαίωσης με την καταδίκη των εμπλεκόμενων στην εμπορία τους και εν τέλει, την αναγνώριση της σε βάρος τους εγκληματικής πράξης.

Η συμμετοχή του ΕΚΚΑ αφορά στην πιλοτική εφαρμογή διατομεακού μηχανισμού σε διακρατικό επίπεδο σε δράσεις έρευνας και δίωξης δραστών εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών.

Διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου: από 1/3/2021 έως 28/2/2023

EEA GRANTS 2014-2021

Ένταξη της «Προκαθορισμένης Πράξης 4 -Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας»

all