Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια εφαρμογής & δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια εφαρμογής & δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV 31711310-9

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 19/10/21 ΩΡΑ 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΡΟΛΟΙ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email