ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21  

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:72500000-0

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ α.α 141586

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 23/11/2021 ΩΡΑ 08:00:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/11/2021 ΩΡΑ 09:00:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08/11/2021 ΩΡΑ 11:00

 

 ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_7-21_ΠΣΠΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-21 ΠΣΠΑ.pdf

ΕΕΕΣ_141586_ΠΣΠΑ_PDF.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ.docx

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1

ΨΒ4Α469Η2Α-0Ψ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΑΔΑ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 


Εκτύπωση   Email