ΔΙΑΚHΡYΞΗ 6/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΙΑΚHΡYΞΗ  6/2021

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Π.Σ.Π.Α.) Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:72500000-0

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 139580

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/21 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 139580 ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΚΚΑ 40/14-10-21)

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 21/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/09/21 ΩΡΑ 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/10/2021 ΩΡΑ 11:00

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΣΠΑ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΣΠΑ.pdf

ΕΕΕΣ_ΠΣΠΑ_PDF.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ_ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email