ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υφαίνοντας μεγάλους ζωγράφους

 Εκθεση χειροποίητων χαλιών και ταπισερί που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο  του προγράμματος "Οικοτεχνία" με αφετηρία το 1947

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10/11/2019

EMA

Αδημοσίευτο

     Χωρίς τίτλοΧΧΧΧ    Ελληνική Δημοκρατία

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%
Εθνική Συμμετοχή: 25%      

 Χωρίς τίτλοχα3         Ευρωπαϊκή Ένωση

 

«Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», με κωδ. ΟΠΣ 5009756.

 

Το ΕΚΚΑ υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δράσεις Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων» από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας για την περίοδο 2014–2020».

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Αναγνώριση και Παραπομπή Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30840 (ΦΕΚ3003/Β/20-09-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του ΕΜΑ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία και ο συντονισμός αυτού του Μηχανισμού στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Ειδικότερα, αφορά στην πλήρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος παρακολούθησης της προστασίας που παρέχεται καθώς και συλλογής πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις τάσεις και τις διαστάσεις του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα επιμέρους δράσεων:

 • πρόσληψη προσωπικού που θα συμβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη του ΕΜΑ σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων συναρμόδιους Φορείς - κρατικούς και μη κυβερνητικούς όπως η Αστυνομία, η Υπηρεσία Ασύλου, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μη κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλα.
 • επιμορφωτικές/ ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα από τα στελέχη του ΕΚΚΑ που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ΕΜΑ και θα απευθύνονται στους επαγγελματίες των ως άνω φορέων.
 • δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό θυμάτων και τις παρεχόμενες σε αυτό υπηρεσίες προστασίας από τους εμπλεκόμενους Φορείς.
 • έκδοση εγχειριδίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια η λειτουργία του ΕΜΑ με παράλληλη περιγραφή του θεσμικού πλαισίου και του χάρτη των Φορέων.
 • ενημερωτικό έντυπο, στο οποίο θα δίνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό μία σύντομη επεξήγηση του φαινομένου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αναγνώριση ενός ατόμου ως θύματος εμπορίας καθώς και για τη λειτουργία του ΕΜΑ

 Χρηματοδότηση και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου:

 Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 631.831,16€, εκ του οποίου το 75%, ήτοι 473.876,37€ αποτελεί συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% ήτοι 157.958,79€, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/12/2017 – 15/10/2022.

 

 

EMA

Αδημοσίευτο

     Χωρίς τίτλοΧΧΧΧ    Ελληνική Δημοκρατία

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%
Εθνική Συμμετοχή: 25%      

 Χωρίς τίτλοχα3         Ευρωπαϊκή Ένωση

 

«Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», με κωδ. ΟΠΣ 5009756.

 

Το ΕΚΚΑ υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δράσεις Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων» από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας για την περίοδο 2014–2020».

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Αναγνώριση και Παραπομπή Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30840 (ΦΕΚ3003/Β/20-09-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του ΕΜΑ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία και ο συντονισμός αυτού του Μηχανισμού στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Ειδικότερα, αφορά στην πλήρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος παρακολούθησης της προστασίας που παρέχεται καθώς και συλλογής πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις τάσεις και τις διαστάσεις του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα επιμέρους δράσεων:

 • πρόσληψη προσωπικού που θα συμβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη του ΕΜΑ σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων συναρμόδιους Φορείς - κρατικούς και μη κυβερνητικούς όπως η Αστυνομία, η Υπηρεσία Ασύλου, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μη κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλα.
 • επιμορφωτικές/ ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα από τα στελέχη του ΕΚΚΑ που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ΕΜΑ και θα απευθύνονται στους επαγγελματίες των ως άνω φορέων.
 • δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό θυμάτων και τις παρεχόμενες σε αυτό υπηρεσίες προστασίας από τους εμπλεκόμενους Φορείς.
 • έκδοση εγχειριδίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια η λειτουργία του ΕΜΑ με παράλληλη περιγραφή του θεσμικού πλαισίου και του χάρτη των Φορέων.
 • ενημερωτικό έντυπο, στο οποίο θα δίνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό μία σύντομη επεξήγηση του φαινομένου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αναγνώριση ενός ατόμου ως θύματος εμπορίας καθώς και για τη λειτουργία του ΕΜΑ

 Χρηματοδότηση και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου:

 Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 631.831,16€, εκ του οποίου το 75%, ήτοι 473.876,37€ αποτελεί συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% ήτοι 157.958,79€, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/12/2017 – 15/10/2022.

 

 

EMA22

Αδημοσίευτο

     Χωρίς τίτλοΧΧΧΧ    Ελληνική Δημοκρατία

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή:75%
Εθνική Συμμετοχή: 25%      

 Χωρίς τίτλοχα3         Ευρωπαϊκή Ένωση

 

«Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», με κωδ. ΟΠΣ 5009756.

 

Το ΕΚΚΑ υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δράσεις Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων» από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας για την περίοδο 2014–2020».

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Αναγνώριση και Παραπομπή Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30840 (ΦΕΚ3003/Β/20-09-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του ΕΜΑ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία και ο συντονισμός αυτού του Μηχανισμού στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Ειδικότερα, αφορά στην πλήρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος παρακολούθησης της προστασίας που παρέχεται καθώς και συλλογής πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις τάσεις και τις διαστάσεις του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα επιμέρους δράσεων:

 • πρόσληψη προσωπικού που θα συμβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη του ΕΜΑ σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων συναρμόδιους Φορείς - κρατικούς και μη κυβερνητικούς όπως η Αστυνομία, η Υπηρεσία Ασύλου, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μη κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλα.
 • επιμορφωτικές/ ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα από τα στελέχη του ΕΚΚΑ που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ΕΜΑ και θα απευθύνονται στους επαγγελματίες των ως άνω φορέων.
 • δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό θυμάτων και τις παρεχόμενες σε αυτό υπηρεσίες προστασίας από τους εμπλεκόμενους Φορείς.
 • έκδοση εγχειριδίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο οποίο θα παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια η λειτουργία του ΕΜΑ με παράλληλη περιγραφή του θεσμικού πλαισίου και του χάρτη των Φορέων.
 • ενημερωτικό έντυπο, στο οποίο θα δίνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό μία σύντομη επεξήγηση του φαινομένου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αναγνώριση ενός ατόμου ως θύματος εμπορίας καθώς και για τη λειτουργία του ΕΜΑ

 Χρηματοδότηση και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου:

 Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 631.831,16€, εκ του οποίου το 75%, ήτοι 473.876,37€ αποτελεί συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% ήτοι 157.958,79€, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/12/2017 – 15/10/2022.

 

 

επιτροποεια

Αδημοσίευτο

     Χωρίς τίτλοΧΧΧΧ    Ελληνική Δημοκρατία

 Χωρίς τίτλοχα3         Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος Δράσης: «Ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων», με κωδ. ΟΠΣ 5045763

Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα Δράση έχει ως στόχο την εξασφάλιση της προστασίας του συνόλου των  ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν σε όλη την Ελλάδα και βρίσκονται είτε σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας (ξενώνες & προστατευόμενα διαμερίσματα) είτε σε κέντρα βραχυχρόνιας όπως ασφαλείς ζώνες εντός ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας προσφύγων, ξενοδοχεία, είτε σε Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης, προστατευτική φύλαξη είτε σε αστεγία ή άλλου τύπου επισφαλείς συνθήκες στέγασης, με προτεραιοποίηση ευάλωτων περιπτώσεων, στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Πειραιώς και Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει: 1) πρόσληψη 180 Επαγγελματιών  Επιτρόπων και 20 Συντονιστών για τον συντονισμό και υποστήριξη των Επαγγελματιών Επιτρόπων, καθώς και την ένταξή τους στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων, 2) εκπαίδευση των Επιτρόπων μέσω σεμιναρίων αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 3) ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπείας μέσω συστηματικής Εποπτείας κάθε επαγγελματία Επιτρόπου, 4) ανάπτυξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο το νέο σύστημα να υποστηρίζει την τήρηση και διαχείριση των τριών μητρώων (ασυνόδευτων ανηλίκων, επιτρόπων και κέντρων φιλοξενίας) και τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου των Επιτρόπων, καθώς και 5) εξασφάλιση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των καθηκόντων των Επιτρόπων.

Μέσω του έργου, το Ε.Κ.Κ.Α. επιδιώκει να αναπτύξει ένα σώμα επαγγελματιών επιτρόπων, που ενεργούν για το βέλτιστο συμφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου για να έχουν σε κατοχυρωμένες υπηρεσίες και αγαθά, όπως στέγαση, ασφαλή διαβίωση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και προστασία στη χώρα μας. Τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμενης Δράσης είναι: α) η υποστήριξη της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπείας, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος  επιτροπείας το οποίο προάγει τις θεμελιώδεις αρχές, β) η ενίσχυση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της δημιουργίας του Μητρώου Επαγγελματιών Επιτρόπων, του Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων καθώς και του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας, γ) η ενίσχυση της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που ιδρύεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και δ) η ενημέρωση των συνεργαζόμενων φορέων και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θεσμό της Επιτροπείας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός ένταξης: Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.809.140,48 €, εκ του οποίου το 75% , ήτοι ποσό 3.606.855,36 €, αποτελεί συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 25% θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.

Xρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1/09/2019 - 31/12/2020

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας