Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/6/2021 ΩΡΑ:13:00

 ΚΗΜΔΗΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_

ΤΕΥΔ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο1

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 


Εκτύπωση   Email