ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου, για την «Εκτύπωση Ενημερωτικού Εντύπου σε δώδεκα γλώσσες» που συμπεριλαμβάνεται στο υ[1]ποέργο 9 με τίτλο: «Εκτύπωση του πρακτικού οδηγού για επαγγελματίες πρώτης γραμμής και έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε 12 γλώσσες», της Πράξης «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανι[1]σμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009756. CPV 79810000-5.

Σύνολο τεμαχίων και για τις 12 γλώσσες 38.000 τεμάχια.

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_PROC_EMA_11.78000.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725


Εκτύπωση   Email