Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του Ν 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του Ν 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 85311300-5)»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 2

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email