Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών laptop και πολυμηχανημάτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής ανά ομάδα. . Ενδεικ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών laptop και πολυμηχανημάτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής ανά ομάδα. . Ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές desktop & laptop CPV 30237300-2 & 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για πολυμηχανήματα. CPV 30232110-8.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 14/1/2021 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η-Υ ΠΟΛΥ-ΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η-Υ.docx

ΤΕΥΔ Η-Υ docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email