Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου Επεμβάσεων & Εργασιών για τις Δομές Αθήνα – Θεσσαλονίκη του ΕΚΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ε

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου Επεμβάσεων & Εργασιών για τις Δομές Αθήνα – Θεσσαλονίκη του ΕΚΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24.800€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 71330000-0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 15/2/2021 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑ.docx

ΤΕΥΔ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email