ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο « Συντήρηση εξοπλισμού έτοιμου λογισμικού, λογισμικού εφαρμογών και βάσεων δεδομένων του έργου “e –


Εκτύπωση   Email