Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών-του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων¨& προμήθεια εξοπλισμού»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-2

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-2.docx


Εκτύπωση   Email