Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπω

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου ¨Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων¨& προμήθεια εξοπλισμού» Α/Α 2- MIS 5009756CPV: 72212420-9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10/08/2020 ΩΡΑ 13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 95620: 10/08/2020 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛYΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/09/2020 ΩΡΑ 10:00

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΑ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ.docx


Εκτύπωση   Email