ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας & Προμήθεια Εξοπλισμού, του Έργου «Ενίσχυση του Ε

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας & Προμήθεια Εξοπλισμού, του Έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων», Α/Α 2-MIS 5009756 CPV:72212420-9

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 106062

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 1/4/21 ΩΡΑ 11:00

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/4/21 ΩΡΑ 13:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7/5/21 ΩΡΑ 10:00

 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-21 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΑ

 ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΞΗΣ 1-21 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΑ.pdf

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.docx

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ.docx

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

 


Εκτύπωση   Email