Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου α) για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης εγχειριδίου στην αγγλική γλώσσα (CPV) 79530000-8 και β) για την εκτύπωση εγχειριδίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με γραφιστική επιμέλεια CPV 79810000

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου α) για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης εγχειριδίου στην αγγλική γλώσσα (CPV) 79530000-8 και β) για την εκτύπωση εγχειριδίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με γραφιστική επιμέλεια CPV 79810000-5, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.140,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ν»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου


Εκτύπωση   Email