Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΕΚΚΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της πανδημίας covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV 39831200-8 CPV 24455000-8.

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛ.ΕΙΔΗ ΚΑΘ.ΛΟΓΩ COVID.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΔΑ ΨΡΔΤ469Η2Α-Σ5Θ.pdf

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039742


Εκτύπωση   Email