ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023

«Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο έτοιμων γευμάτων (μεσημεριανό-βραδινό) ημερησίως για τους φιλοξενούμενους των Ξενώνων του ΕΚΚΑ στην Αττική, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 174.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σε βάρος του ΚΑΕ 1519 Οικ. Έτος 2023-2024, (CPV 15894200).»

 

23PROC013648182_ΑΔΑΜ_ΚΑΙ_ΑΔΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_1_ΕΤΟΣ.pdf

 

 

 

Παπαδιά Παρασκευή

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΚΑ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ - 11521

Τηλ. 2132039769

 


Εκτύπωση   Email