ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2/2022 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Αττικής του ΕΚΚΑ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Αττικής του ΕΚΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 03/06/2022 ΩΡΑ 8:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/06/2022 ΩΡΑ 11:00  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΕΕΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1 :

ΨΧΦΥ469Η2Α-ΛΑΥ-ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΝΟ1.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email