ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2024

Θέμα: Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Αττικής του ΕΚΚΑ για δύο έτη

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Προϋπολογισμού 167.258,94

καθαρό ποσό πλέον ΦΠΑ 40.258,06.συνολικό ποσό 208.000,00 € (CPV 79713000-5).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Εκτύπωση   Email