ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των κτιριακών εγκαταστάσεων Αττικής του ΕΚΚΑ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των κτιριακών εγκαταστάσεων Αττικής του ΕΚΚΑμε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 157538

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18/03/22 ΩΡΑ 08:00

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/03/22 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 05/04/22 ΩΡΑ 11:00

 

ΕΕΕΣ_PDF.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1-22.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1-22.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ΕΚΚΑ_ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΚΑΙ_ΧΡΟΝΟΥ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_ΣΤΙΣ_ΔΟΜΕΣ_ΑΝΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ__ΜΗΝΑ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email