Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή λογιστικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΑ, για δύο (2) χρόνια , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή λογιστικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΑ, για δύο (2) χρόνια , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (CPV 72911000-6)

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 11/08/2020 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Εκτύπωση   Email