Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ιστοσελίδας – ιστοτόπου του ΕΚΚΑ και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting) ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,10.000€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή ιστοσελίδας – ιστοτόπου του ΕΚΚΑ και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting) ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,10.000€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 15/2/2021 ώρα 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Εκτύπωση   Email