Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος & σιδερώματος ιματισμού του ΕΚΚΑ Αττικής προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομέ


Εκτύπωση   Email