4.7.2018 Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκών & διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών για τις Δομές Αττικής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ.

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκών & διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών για τις Δομές Αττικής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ.

Ημερομηνία λήξης 23.7.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)


Εκτύπωση   Email