3.8.2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ

Ημερομηνία λήξης 23.8.2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης,για τους ξενώνες του ΕΚΚΑ


Εκτύπωση   Email