Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, συμπε


Εκτύπωση   Email