Διεύρυνση του ρόλου του Ε.Κ.Κ.Α. στις καταστροφές

Διεύρυνση του ρόλου του Ε.Κ.Κ.Α. στις καταστροφές

Το Ε.Κ.Κ.Α. ενδυναμώνοντας και διευρύνοντας τη συνεργασία και διασύνδεση με αρμόδιους φορείς στο πεδίο ψυχοκοινωνικής παρέμβασης μετά από καταστροφές αποτελεί επιστημονικό μέλος:

Το Ε.Κ.Κ.Α. ενδυναμώνοντας και διευρύνοντας τη συνεργασία και διασύνδεση με αρμόδιους φορείς στο πεδίο ψυχοκοινωνικής παρέμβασης μετά από καταστροφές αποτελεί επιστημονικό μέλος:

  • Στη Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (ΦΕΚ 388/ΥΟΔΔ/28-5-2020). Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να παρέχει συμβουλευτικό έργο και να γνωμοδοτεί προς τον ΟΑΣΠ σε θέματα αντισεισμικής προετοιμασίας του κοινωνικού συνόλου, με σκοπό τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στη χώρα.
  • Στην «Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Ο.Α.ΘΥ.Κ.)», η οποία συστήνεται στην Ελληνική Αστυνομία, με αποστολή τη διακρίβωση της φυσικής και νομικής ταυτότητας των θανόντων από ατυχήματα, καταστροφές, εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες, στις περιπτώσεις που ο αριθμός των θανόντων προσεγγίζει ή υπερβαίνει τους τριάντα (30) και δεν αντιμετωπίζεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών». Η αρμοδιότητα της Ομάδας εκτείνεται στην Ελληνική επικράτεια, ενώ μπορεί με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να αποστέλλεται και στην αλλοδαπή, για συνδρομή άλλης χώρας (Κ.Υ.Α. 5301/4/16-στ - ΦΕΚ 2796/Β/1-10-2014).

Εκτύπωση   Email