Εμα

Το ΕΚΚΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ) για την
Προστασία των θυμάτων Εμπορίας και Διακίνησης Ανθρώπων υπό το συντονισμό του Γραφείου
του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.


Εκτύπωση   Email