14/06/2022, Πρώτη επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί στις Βρυξέλλες.

14/06/2022, Πρώτη επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί στις Βρυξέλλες.

Στις 14/06/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επετειακή συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί στις Βρυξέλλες.

Το ΕΚΚΑ, ως Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί στην Ελλάδα (Ν. 4837/2021, αρ.53, παρ. 1) συμμετείχε μεταξύ των 27 κρατών-μελών με την παρουσία δυο στελεχών από τη Δ/νση Παιδικής Προστασίας. Η συνάντηση ξεκίνησε με εναρκτήριο λόγο από τον κο Nicolas SCHMIT, Επίτροπο της ΕΕ για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα και την κα Agnes JONGERIUS, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ακολούθησαν πληροφορίες από την Γαλλική και Τσέχικη Προεδρία της ΕΕ, όπου έγινε σύνοψη των δραστηριοτήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και παρουσιάστηκαν τα σχέδια και οι προτεραιότητες. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού από την κα Marie-Cécile ROUILLON, Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε στρογγυλό τραπέζι, οι Συντονιστές της Εγγύησης για το Παιδί από Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία εξήγησαν πώς σκοπεύουν να αναπτύξουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί. Ακολούθησαν παρουσιάσεις (από την Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία) των δράσεων υποστήριξης στα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την σύνοψη από την Επιτροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας μεταξύ των Συντονιστών της Εγγύησης για το Παιδί σχετικά με το μελλοντικό τους έργο σε επίπεδο ΕΕ και την υποστήριξη της Επιτροπής για τον σκοπό αυτό.

βρυξέλλες 6 2022 2

βρυξέλλες 6 2022 2

 

 


Εκτύπωση   Email