Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέων στην παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του έχει την ευθύνη της Γνωμοδότησης για την Πιστοποίηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ).

Η Απόφαση χορήγησης Πιστοποίησης στους Φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εναπόκειται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ, το οποίο έχει αρμοδιότητα της έκδοσης σχετικής Απόφασης, κατόπιν της Γνωμοδότησης του Ε.Κ.Κ.Α.

Η Πιστοποίηση ενός Φορέα αποτελεί θεσμική αναγνώριση ότι ο Φορέας διαθέτει συγχρόνως κατάλληλη νομική προσωπικότητα, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και εμπειρία, καθώς και τις προϋποθέσεις τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, που υπαγορεύονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Η Πιστοποίηση αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των Φορέων σε εθνικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και δράσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο της Πιστοποίησης Φορέων στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας υπαγορεύεται από το Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/20-10-1998) και η διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης της Πιστοποίησης από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αριθμ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ. 34029/22-03-2012 (Φ.Ε.Κ 1163/τ.Β/10-04-2012).

Ωστόσο, η διαδικασία Πιστοποίησης σήμερα δεν πραγματοποιείται διαδικτυακά, μέσω του προβλεπόμενου Πληροφορικού Συστήματος, το οποίο βρίσκεται υπό ανακατασκευή, αξιοποιεί όμως στο μέτρο του δυνατού τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ακολούθως, περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία για την πιστοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 Διαδικασία υποβολής Αίτησης

Οι Φορείς που θα υποβάλουν για πρώτη φορά Αίτηση επιλέγουν οι ίδιοι το χρόνο υποβολής της. Οι Φορείς, στους οποίους έχει, ήδη, χορηγηθεί Πιστοποίηση και βρίσκεται σε ισχύ, υποβάλλουν Αίτηση ανανέωσής δύο μήνες πριν την ημερομηνία της λήξης της.

Ειδικότερα η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

  1. Οι Φορείς, που ενδιαφέρονται για την υποβολή Αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Πιστοποίησης και καλύπτουν τις προϋποθέσεις που θέτει το Άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., αποστέλλουν συμπληρωμένη την αρχική Φόρμα αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: axiologisi.aitisi@ekka.org.gr 
  2. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α. αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Φορέα τις κατάλληλες φόρμες-ερωτηματολόγια καταγραφής της ταυτότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, οδηγίες συμπλήρωσης καθώς και περιγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τεκμηρίων που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος της Αίτησης Πιστοποίησης, και του τρόπου υποβολής στο Ε.Κ.Κ.Α.
  1. Ο υποψήφιος για Πιστοποίηση φορέας, καταθέτει η αποστέλλει ταχυδρομικά στη Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. το φάκελο της Αίτησής του σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες.
  2. Αμέσως μετά την παραλαβή της Αίτησης και του φακέλου του Φορέα τα αρμόδια στελέχη του Ε.Κ.Κ.Α. εξετάζουν την πληρότητα του. Εάν ο φάκελος κριθεί ως ολοκληρωμένος, αποστέλλουν αίτημα γνωμοδότησης προς την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα σχετικά με την σκοπιμότητα ή μη πιστοποίησης του φορέα. Εάν ο φάκελος έχει ελλείψεις γίνεται επικοινωνία με τον Φορέα και δίνονται οι αναγκαίες κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση του φακέλου.
  3. Μετά την αποστολή της Εισήγησης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας ή την συμπλήρωση της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της Αίτησης Πιστοποίησης του Φορέα, το Ε.Κ.Κ.Α. γνωμοδοτεί σχετικά με την Πιστοποίηση του ή μη.
  4. Αποστέλλεται η σχετική Γνωμοδότηση του στο ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ, το οποίο εκδίδει την τελική Απόφαση Πιστοποίησης, που δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος της Πιστοποίησης του, ο Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης (εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης), η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.Μετά την έκδοση τελικής απορριπτικής Απόφασης οι Φορείς μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου Αίτηση Πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από την έκδοσή της.

 Διάρκεια πιστοποίησης

Η Απόφαση χορήγησης Πιστοποίησης έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη και μετά από Αίτηση του Φορέα μπορεί να ανανεώνεται ανά τέσσερα (4) έτη. Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Πιστοποίησης, εφόσον δεν υποβληθεί Αίτηση ανανέωσης ο Φορέας δεν μπορεί να κάνει Αίτηση ανανέωσης της Πιστοποίησής του, αλλά Αίτηση αρχικής Πιστοποίησης.

 Τεχνική Βοήθεια-Help Desk

Το Ε.Κ.Κ.Α. υποστηρίζει πλήρως τους φορείς κατά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησής τους μέσω της λειτουργίας σχετικού Γραφείου (Help Desk), το οποίο παρέχει στους Φορείς κατάλληλη πληροφόρηση, διευκρινίσεις και τεχνική βοήθεια. Το Help Desk λειτουργεί στο πλαίσιο του αρμόδιου Τμήματος Αξιολόγησης Έργου, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης του Ε.Κ.Κ.Α. Οι Φορείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά κανόνα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Help Desk

Γεωργούλη Ιωάννα

Παπαστάθη Μαρία

Τηλ.: 2132039751

E-mail: axiologisi.aitisi@ekka.org.gr