Σχετικά με το θεσμό της Εκπροσώπησης – Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.4554/2018,το Δεκέμβριο του 2020, το ΕΚΚΑ, υπέγραψε Σύμβαση με τη την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση  για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», διάρκειας οκτώ μηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από το «Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.) 2014-2020». Στόχος του έργου  είναι η διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών  δικαιωμάτων των ασυνόδευτων/χωρισμένων ανηλίκων μέσω της παροχής υπηρεσιών επιτροπείας/εκπροσώπησης. Η διαδικασία της ανάθεσης εκπροσώπου/ επιτρόπου βασίζεται σε προτεραιοποίηση των ασυνόδευτων/χωρισμένων ανηλίκων με  κριτήρια  ευαλωτότητας ή κατεπείγουσας αναγκαιότητας εκτέλεσης πράξης, με στόχο την υπεράσπιση και διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος αυτών, έτσι όπως ορίζεται από την σύμβαση συνεργασίας της ΜΕΤΑδρασης με το Ε.Κ.Κ.Α, αλλά και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Ε.Κ.Κ.Α. και η Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση του έργου μέσω:

  • τακτικών και έκτακτων αναφορών,
  • εργαλείων εποπτείας, παρακολούθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης των υπηρεσιών εκπροσώπησης/επιτροπείας, όπως η συνεχής πληροφόρηση για τις υπηρεσίες εκπροσώπησης/επιτροπείας που παρέχονται σε κάθε ασυνόδευτο ανήλικο, προκειμένου να αξιολογούνται οι υπηρεσίες αυτές, αλλά και να τηρείται το Μητρώο Επιτροπείας στο Πληροφοριακό Σύστημα HELIDON,
  • της μεσολάβησης για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν στην άσκηση των καθηκόντων των επιτρόπων/εκπροσώπων κατά τη συνεργασία τους με άλλους φορείς

Η Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συνεργάζεται με  Φορείς του κράτους, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχει ενεργά σε τηλε-συναντήσεις εργασίας που αποσκοπούν στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και ενημέρωσης προς όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων.

guidelines_uasc_ekka.pdf

poster_uasc_ekka.pdf

 

support