Γραφείο Προέδρου

E-mail : presidentoffice@ekka.org.gr

 Το Γραφείο Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α. είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή τους, τη διακίνηση της αλληλογραφίας τους, τη γραμματειακή στήριξη του έργου τους και κυρίως την εξασφάλιση της επικοινωνίας αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό.


ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΒλάσση Βασιλική

E-mail: nomiko_grafeio@ekka.org.gr

 Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. και είναι αρμόδια για:

α) τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Ε.Κ.Κ.Α.

β) την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ.Α.

γ) τη νομική κάλυψη υποθέσεων που αφορούν το Ε.Κ.Κ.Α., και παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικού, διοικητικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των υπηρεσιών και οργάνων του Κέντρου, και ο έλεγχος του τρόπου λειτουργίας και τήρησης της αρχής της νομιμότητας άλλων προσώπων που συμβάλλονται ή συνεργάζονται με το Κέντρο για την επίτευξη των σκοπών του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. β) Η εκπόνηση προγραμμάτων επιθεώρησης και ελέγχου των δικαιούχων των παροχών του Κέντρου
 • Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων και η εισήγηση στη Διοίκηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, την τήρηση της νομιμότητας, την καταπολέμηση τυχόν πρακτικών κακοδιοίκησης και φαινομένων διαφθοράς και την ανάπτυξη δικλείδων για την αποτροπή τους στο μέλλον.
 • Η οργάνωση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου, κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του Δ.Σ.
 • Η διενέργεια ειδικών, τακτικών ή περιοδικών διοικητικών, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων των υπηρεσιών και οργάνων του Κέντρου, που αφορούν τόσο στον τρόπο λειτουργίας τους, όσο και στη συμφωνία των ενεργειών και των πράξεων τους με την αρχή της νομιμότητας.
 • Η σύνταξη εκθέσεων ‐ αναφορών προς τον Πρόεδρο του Κέντρου, που αφορούν τα αποτελέσματα των ελέγχων και η διατύπωση προτάσεων διόρθωσης και αντιμετώπισης τυχόν δυσλειτουργιών, προβλημάτων και παραβατικών φαινομένων.
 • Η μέριμνα για τη διαμόρφωση και τη διαρκή βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.
 • Η εισήγηση για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής.
 • Η έρευνα για το ενδεχόμενο ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 • Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διασφάλιση της νομιμότητας λήψης των παροχών του Κέντρου, κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του Δ.Σ.
 • Η σύνταξη πορισμάτων και η ενημέρωση του Προέδρου του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα των ελέγχων, συνοδευόμενων από τεκμηριωμένες προτάσεις για τις ενδεδειγμένες ενέργειες και παρεμβάσεις.
 • Η κατάθεση προτάσεων σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους του Κέντρου.
 • Η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των υπηρεσιών του Κέντρου, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η επεξεργασία τους και η σύνταξη αναφορών προς το Δ.Σ. του Κέντρου.
 • Η εξέταση αξιολογικών δεδομένων, όπως αυτά εν δυνάμει καθιερωθούν από το νόμο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με το σύνολο ή μέρος του έργου του φορέα.

 

 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών : Αναπλ. Γενική Διευθύντρια: Χατζηγαλήνη Βίκυ - Ελένη

E-mail: gen.d@ekka.org.gr 

Ο σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ υπάγονται οι κάτωθι οργανικές μονάδες του ΕΚΚΑ.

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης
 • Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων
 • Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας
 • Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ξενώνα και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αττικής
 • Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καρέα
 • Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ρέντη
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων: Κολοβάδη Ξανθή

E mail: informatics@ekka.org.gr 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφοριακών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Φροντίζει για την αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμό, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και για την αξιολόγηση και εγκατάσταση νέων εφαρμογών.
 • Τηρεί φακέλους μηχανογραφικών εφαρμογών, με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Ελέγχει την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Μεριμνά για την συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (μηχανικό και λογισμικό).
 • Μεριμνά για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αν.Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα

E-mail: dioikitiko.aggelopoulou@ekka.org.gr

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. με την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων του, η αποδοτική διαχείριση όλων των υποδομών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και η προώθηση νέων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των υπηρεσιών του. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού: Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα

E-mail: dioikitiko.aggelopoulou@ekka.org.gr

Το Τμήμα Προσωπικού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η υποβολή αναφορών και ερωτημάτων σε εποπτεύοντες φορείς σχετικά με ζητήματα του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η εισήγηση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η τήρηση των αρχείων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του φορέα.
 • Ο προγραμματισμός της κάλυψης αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
 • Η συγκρότηση των πάσης φύσης επιτροπών - ομάδων εργασίας για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και την εκπλήρωση των στόχων του καθώς ο ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η παρακολούθηση της πιστής τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. αθ) Η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό, την έγκριση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού.
 • Η τήρηση του κεντρικού και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.
 • Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων και φωτοαντιγράφων καθώς και του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και των προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α
 • Η τήρηση των Μητρώων και των Καταλόγων τρίτων φορέων που σχετίζονται με ζητήματα του πάσης φύσης προσωπικού του φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η τήρηση Μητρώου ασφαλισμένων του ν. 103/ 1975 (Α’ 167) και η παρακολούθηση της κανονικής καταβολής των κρατήσεων υπέρ αυτού.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 • Η κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης τεχνικών έργων, η εκπόνηση μελετών ανέγερσης νέων κτιρίων, μελετών επέκτασης, βελτίωσης και ανακαίνισης των ακινήτων, καθώς και επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φορέα.
 • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των έργων κατασκευής κτιρίων καθώς και των έργων επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Η εισήγηση της εκτέλεσης τεχνικών έργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
 • Η συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την ανάθεση έργων σε αναδόχους.
 • Η μέριμνα για την παραλαβή και παράδοση των ακινήτων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η ευθύνη τήρησης των τεχνικών φακέλων της ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η επιμέλεια της συντήρησης, του εφοδιασμού και της λειτουργίας των αυτοκινήτων, η τήρηση Μητρώου για κάθε αυτοκίνητο με όλα τα παραστατικά στοιχεία, καθώς και ημερήσιου δελτίου κίνησης των αυτοκινήτων αυτού.
 • Η συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την υποβολή προτάσεων και τεχνικών μελετών για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ.Α. για την έγκριση της σκοπιμότητας κίνησης και την υπογραφή της διαταγής πορείας των αυτοκινήτων του.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Καζιάνη Σοφία

E-mail: oikonomiko.kaziani@ekka.org.gr  

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας και της ειλικρίνειας. Ειδικότερα αποσκοπεί: α) στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα εντός των προβλεπόμενων ορίων του και των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, και β) στην άμεση κάλυψη των υποχρεώσεων του φορέα 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: Ταυρίδου Περσίνα

E-mail: oikonomiko.tavridou@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 • Η κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α. και η υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο εποπτεύον Υπουργείο.
 • Η κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού και ισολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α. και η υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο εποπτεύον Υπουργείο.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών με τις απαραίτητες δημοσιονομικές αναφορές για τα οικονομικά στοιχεία του.
 • Η μέριμνα για την είσπραξη και παρακολούθηση των εσόδων και την κατάθεση αυτών στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην τράπεζα.
 • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα.
 • Η κατάρτιση των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο δεσμεύσεων.
 • Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
 • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • Η σύνταξη εκθέσεων προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
 • Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η διενέργεια των πάσης φύσης πληρωμών σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό και το λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ.
 • Η απόδοση στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία των υπέρ τρίτων κρατήσεων και η υποβολή σε αυτά ονομαστικών καταστάσεων απόδοσης κρατήσεων.
 • Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
 • Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα.
 • Η μέριμνα για την καταβολή των τακτικών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Προϊσταμένη Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών: Καζιάνη Σοφία

email: oikonomiko.kaziani@ekka.org.gr

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Η έκδοση εντολής πληρωμή των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή μετά του σχετικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
 • Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.
 • Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών.
 • Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
 • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων της αρμοδιότητάς του, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και η παροχή στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών: Καρφάκη Ασπασία
email: oikonomiko.karfaki@ekka.org.gr

Το Τμήμα  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 •  Η συγκέντρωση των αιτημάτων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ, η κωδικοποίησή τους ανά είδος και η κατάρτιση με βάση αυτά
 • προγράμματος προμηθειών των αγαθών και υπηρεσιών του φορέα
 • Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών και την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του φορέα, με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η επιμέλεια μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και της εκμίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας αυτού.
 • Η μέριμνα για την καταγραφή του πάγιου εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α. καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου.
 •  Η εισήγηση τρόπων αξιοποίησης της περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Η μέριμνα για την εκποίηση και καταστροφή του άχρηστου υλικού.
 • Η διαχείριση της εισαγωγής όλων των ειδών προμήθειας, η εξαγωγή και διάθεση αυτών στις υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. και η τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών του βιβλίου αποθήκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων: Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη

E-mail: helpline197@ekka.org.gr

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων, με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 22/2006) έχει ως στόχο την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, την ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα, την παροχή βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης, την επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, τον συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, τον σχεδιασμό και εξειδίκευση των τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά ομάδα – στόχο ή κατά πεδίο δράσης. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων: Καρούντζος Γεώργιος

E-mail: dkp_crisismng@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), δυστυχημάτων, ναυαγίων, βιομηχανικών-χημικών ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και σε κάθε περίπτωση κρίσης που αφορά σε μεγάλο αριθμό ατόμων και θεωρείται απαραίτητη η κινητοποίησή τους.
 • Έχει την ευθύνη συνεργασίας και διασύνδεσης με την Πολιτική Προστασία, ως υπηρεσίας που έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού στο έργο αντιμετώπισης των καταστροφών.
 • Εκπονεί, με τη διαδικασία της εξομοίωσης, σενάρια καταστροφών, για τα οποία εφαρμόζει τα πρωτόκολλα χειρισμού κρίσεων και προωθεί τα αποτελέσματα στις Διευθύνσεις Κοινωνικών Παρεμβάσεων και Συντονισμού και Οργάνωσης.
 • Έχει την ευθύνη δικτύωσης με προνοιακούς φορείς σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη συμμετοχή τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με θέματα παρέμβασης στην κρίση για τα στελέχη που συγκροτούν τις Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
 • Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας Παρέμβασης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Προϊσταμένη Τμήματος Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας: Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη

E-mail: helpline197@ekka.org.gr

           childline1107@ekka.org.gr

Το Τμήμα Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Λειτουργεί ως βασικός αποδέκτης των επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής βοήθειας.
 • Κινητοποιεί την Υπηρεσία Επιτόπιας Παρέμβασης.
 • Ενεργοποιεί τις άλλες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. για την αντιμετώπιση των περιστατικών.
 • Παραπέμπει τα περιστατικά σε κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες για περαιτέρω εξυπηρέτησή τους.
 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.
 • Λειτουργεί ως μηχανισμός εντόπισης κοινωνιών αναγκών, με ειδικό τριψήφιο αριθμό («197»)για ενηλίκους

και τετραψήφιο («1107») για παιδιά.

Το Τμήμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο προς την Τηλεφωνική Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» είναι δωρεάν. 

Βάσει της ΚΥΑ με αριθ. 49540/4-5-2011 (ΦΕΚ 877/Τβ/17-5-2011) συστάθηκε Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ανηλίκων, στο πλαίσιο της γραμμής έκτακτης ανάγκης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας ορίζονται ως εξής:

 • Παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε ανηλίκους και τους γονείς τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρήζουν βοήθειας.
 • Παρέχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε ανηλίκους για θέματα που τους απασχολούν και στους γονείς τους για θέματα ανατροφής και παιδικής προστασίας και τους διασυνδέει ή παραπέμπει στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας για την περαιτέρω εξυπηρέτηση τους.
 • Υποδέχεται αιτήματα και αναφορές για κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προστασία ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης, είναι ασυνόδευτοι αιτούντες άσυλο), αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης ή εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εισαγγελικές και άλλες υπηρεσίες για την άμεση κοινωνική προστασία των ανηλίκων σε κίνδυνο και των ανήλικων παραβατών, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που βιώνουν.
 • Κινητοποιεί τους μηχανισμούς επιτόπιας επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων Υπηρεσιών για την παροχή κοινωνικής βοήθειας στους ανηλίκους.
 • Συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής προστασίας σε ανηλίκους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και παραγγέλλει την διενέργεια κοινωνικών ερευνών προς διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν τους ανηλίκους για τους οποίους υπήρξαν αιτήματα, αναφορές και αντίστοιχες εισαγγελικές εντολές.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας για την άμεση εξυπηρέτηση επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ανηλίκων και στήριξης των οικογενειών τους.

Η Εθνική Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα

Η κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο προς την Εθνική Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» είναι δωρεάν. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Κ.Σ. & Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας: Γούναρη Δέσποινα

E-mail: axiologisi@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης (Κ.Κ.Σ.), και εισηγείται

     στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις.

 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των όρων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σχετικά

με το περιεχόμενο της παρέμβασης.

 • Εποπτεύει συντονίζει και ελέγχει το έργο των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης, τα οποία

αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και παρεμβαίνουν άμεσα σε καταστάσεις

κρίσης για την αντιμετώπισή τους.

 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των ξενώνων σύντομης φιλοξενίας.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Ξενώνων, και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και

τροποποιήσεις.

 • Έχει την ευθύνη τήρησης των όρων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και

σχετίζονται με το περιεχόμενο παρέμβασης.

 • Εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και με κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή με μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που ασκούν συναφείς δραστηριότητες με το Ε.Κ.Κ.Α.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ

του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων φορέων, για θέματα λειτουργίας ξενώνων.

 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Τμήμα. 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. 

Προϊσταμένη Τμήματος Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων: Γιαννή Θεοδώρα

E-mail: dkp_ypodochi@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Υποδέχεται πολίτες που παραπέμπονται από τις Τηλεφωνικές Γραμμές και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. ή άλλους Φορείς, ή προσέρχονται μόνοι τους για αναζήτηση ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παρέχει συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική κρίση.
 • Παρέχει δυνατότητα άμεσης ολιγοήμερης φιλοξενίας σε γυναίκες ή μητέρες με τα παιδιά τους που χρειάζονται προστασία και στέγη.
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη το ίδιο, καθώς και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Διαχειρίζεται τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς Προστασίας Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΚΥΑ αρ. 30840/ 2016), τον οποίο εποπτεύει και συντονίζει το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Υπ. Εξωτερικών).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος: Κοροβίλα Παρασκευή
E-mail: dkp_xenonaskarea@ekka.org.gr

Το Τμήμα Ξενώνας Καρέα έχει τις εξής αρμοδιότητες :

Προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε ενήλικα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, πυρηνικές - μονογονεϊκες οικογένειες, μετανοσοκομειακούς ασθενείς και τους συνοδούς τους από επαρχία. Οι ομάδες ωφελούμενων αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης λόγω στέρησης οικονομικών πόρων (ανεργία-αναμονή συνταξιοδότησης κ.α.), αδυναμία πρόσβασης σε κοινωνικούς πόρους, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

• Στέγαση
• Σίτιση
• Εξασφάλιση μέσων ατομικής υγιεινής
• Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη
• Κατάρτιση ατομικού πλάνου δράσης για την μετάβαση του ωφελούμενο στην αυτοτελή διαβίωση του
• Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α.
• Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
• Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
• Συμβουλευτική σε θέματα υγείας
• Λειτουργία του Ξενώνα ως εκπαιδευτικό πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Σ. & ΞΕΝΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Προϊσταμένη Τμήματος: Γεωργακοπούλου Αθανασία
E-Mail: kksrenti@0192.syzefxis.gov.gr

O Ξενώνας Αγ. Ι. Ρέντη εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Α και έχει ως σκοπό:

• την προσωρινή φιλοξενία σε ενήλικα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους, ασθενείς ή συνοδούς ασθενών από την επαρχία. Η φιλοξενία παρέχεται σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης και στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

• Στέγαση
• Σίτιση -όπου προβλέπεται- βάσει απόφασης ΔΣ ΕΚΚΑ
• Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
• Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη
• Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τον/την φιλοξενούμενο/η με σκοπό την ομαλή μετάβασή του στην αυτόνομη διαβίωσή του.
• Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α.
• Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
• Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
• Συμβουλευτική σε θέματα υγείας

 

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Μαμάη
Email: dkp_kksilio@ekka.org.gr

Τo Καταφύγιo αποτελεί πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται , για γυναίκες με ή χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης ευαλωτότητας και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
• Στέγαση
• Σίτιση
• Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
• Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική και εργασιακή) και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
• Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την φιλοξενούμενη με σκοπό την ομαλή μετάβασή της σε αυτόνομη διαβίωση
• Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
• Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
• Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων
• Υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
• Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
• Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Συντονισμού και Οργάνωσης: Ακτύπη Αναστασία

E-mail: ereuna@ekka.org.gr

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 22/2006) και μέσω των τριών Τμημάτων στα οποία συγκροτείται έχει ως στόχο να μελετά, να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ., μέσα και μεθόδους, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ.Α. να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται διαρκώς, μέσω της αξιολόγησης και της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων.

Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών του φορέα, την επιστημονική τεκμηρίωση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων, τον σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του, την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, την γνωμοδότηση για την πιστοποίηση φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την δικτύωση με φορείς με συναφές αντικείμενο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, την συνδιοργάνωση δράσεων με συναρμόδιους φορείς και οργανώσεις, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, την προβολή του έργου του φορέα, την οργάνωση δικτύου εθελοντών και χορηγών, την επιμόρφωση των επαγγελματιών του, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης : Ακτύπη Αναστασία

E-mail: ereuna@ekka.org.gr

Το Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για:

 • αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο πλαίσιο των σκοπών του Ε.Κ.Κ.Α.
 • επιμόρφωση των επαγγελματιών του φορέα
 • υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τους επαγγελματίες του τομέα της πρόνοιας, καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • επιστημονική τεκμηρίωση της υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και ανάληψη καινοτόμων δράσεων
 • σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του
 • εισήγηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα
 • διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών
 • ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • συνδιοργάνωση δράσεων με συναρμόδιους φορείς και οργανώσεις 

 

Τμήμα Αξιολόγησης Έργου

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αξιολόγησης Έργου: Γεωργούλη Ιωάννα

email: axiologisi.georgouli@ekka.org.gr

Το Τμήμα Αξιολόγησης Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Συντάσσει τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του έργου που παράγουν   οι διάφορες μονάδες του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Γνωμοδοτεί για την Πιστοποίηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ).

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Μεραμβελλιωτάκη Θεοδώρα

email: dsxeseis@ekka.org.gr

 Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.Κ.Α., και μεριμνά για την προβολή του έργου του. Συντάσσει και εκδίδει έντυπα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιοτήτων και δράσεων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Φροντίζει για την εξέταση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγελιών, αναφορών  και παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, καθώς επίσης και για την απάντηση προς τους ενδιαφερόμενους.
 • Ασχολείται με την καταγραφή και την δικτύωση με φορείς που έχουν συναφές αντικείμενο εργασίας. Μεριμνά για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων η δραστηριότητα είναι συναφής με αυτή του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Οργανώνει και συντονίζει δίκτυα εθελοντών.
 • Αναζητά, προσελκύει και συνεργάζεται με χορηγούς, εκπροσωπώντας τα    συμφέροντα και τους σκοπούς του Ε.Κ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊσταμένος Δ/νσης Παιδικής Προστασίας: 

E-mail: 

 

Η Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας , με βάση τον Π.Δ. υπ. αρ. 41, Τροποποίηση του π.δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» έχει ως στόχο:

α) Η μέριμνα για την παροχή οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών σε θέματα παιδικής προστασίας και ειδικότερα σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας, εκπροσώπησης και επιτροπείας σε ασυνόδευτους ή ανηλίκους χωρισμένων οικογενειών.                                                     β) Η τήρηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων Μητρώων υιοθεσιών αναδοχών και των Μητρώων ασυνόδευτων ή ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών και επαγγελματιών Επιτρόπων. γ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς αρχές και φορείς παιδικής προστασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ - ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδόχων - Υιοθεσιών: Μάνθου Γιώτα

E-mail: paidikiprostasia@ekka.org.gr

Το Τμήμα Αναδόχων - Υιοθεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα διαμόρφωσης και ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) www.anynet.gr, όπου τηρούνται τα αντίστοιχα Μητρώα αναδοχών και υιοθεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μέριμνα για τον ορισμό της διαδικασίας υποβολής των στοιχείων και της ενημέρωσης των αλλαγών, καθώς και για την διαμόρφωση οδηγιών, εγχειριδίων χρήσης του Π.Σ. και προτυποποιημένων εντύπων που σχετίζονται με την καταχώριση στοιχείων στο www.anynet.gr, καθώς και με λοιπές διαδικασίες του Π.Σ.
 • Η μέριμνα για την εγγραφή των φορέων εποπτείας της αναδοχής και υιοθεσίας, που διαχειρίζονται αιτήματα υποψηφίων γονέων, των φορέων φιλοξενίας- προστασίας ανηλίκων (ΝΠΔΔ και πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθώς και την εγγραφή των εξουσιοδοτημένων χρηστών των εν λόγω φορέων, με τα αντίστοιχα, βάσει της ειδικότητας και των καθηκόντων τους, δικαιώματα πρόσβασης στο Π.Σ.
 • Η μέριμνα τήρησης, παρακολούθησης και επεξεργασίας των δεδομένων τα οποία καταχωρούνται στα αντίστοιχα Μητρώα αναδοχών και υιοθεσιών.
 • Η μέριμνα για την αποκατάσταση λανθασμένων εγγραφών ή τη μεταβολή εγγραφών, κατόπιν αιτημάτων πολιτών και φορέων και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για ελλείψεις ή παραλείψεις.
 • Η παρακολούθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής σύνδεσης ανηλίκων και υποψηφίων γονέων.
 • Η παροχή πληροφοριών και κατευθύνσεων σε στελέχη φορέων για τη χρήση και τις ενέργειες που απαιτούνται να υλοποιήσουν στο Π.Σ., για τις θεσμικές προβλέψεις, το χειρισμό περιπτώσεων, κ.λπ.
 • Η διαμόρφωση, σε τρίμηνη και ετήσια βάση, στατιστικών στοιχείων για τη λειτουργία των Μητρώων που τηρούνται στο Π.Σ. και η αποστολή σχετικής ενημερωτικής έκθεσης στο Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής - Υιοθεσίας (Ε.Σ.Αν.Υ.) και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
 • Η παροχή πληροφοριών και κατευθύνσεων σε πολίτες για θέματα υποβολής και εξέλιξης αιτημάτων τους στο www.anynet.gr, καθώς και συνεργασίας τους με τους κατά τόπους αρμοδίους φορείς εποπτείας.
 • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων με στελέχη αρμοδίων φορέων και η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών υποψηφίων γονέων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα υποψηφίων γονέων σε όλη την επικράτεια, κατόπιν πρόσκλησης των φορέων εποπτείας.
 • Η συμμετοχή σε δράσεις προώθησης της αποϊδρυματοποίησης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της αναδοχής και υιοθεσίας.
 • Η συνεργασία με το Τμήμα Ενημέρωσης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και τα αρμόδια Τμήματα των λοιπών Διευθύνσεων του ΕΚΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Η συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η οποία έχει την τεχνική ευθύνη της ανάπτυξης και υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος “www.anynet.gr”.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος Ενημέρωσης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών: Τσίγκου Ευαγγελία

E-mail : refugees5@ekka.org.gr

Το Τμήμα Ενημέρωσης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

 • Η ενημέρωση των πολιτών και η λήψη κάθε ενέργειας δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών στα θέματα παιδικής προστασίας.
 • Η συνεργασία με εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς αρχές και φορείς σε θέματα αναδοχής, υιοθεσίας και παιδικής προστασίας. Η εισήγηση στο Δ.Σ. του ΕΚΚΑ της σύναψης συμβάσεων συνεργασίας, προγραμματικών συμβάσεων και κάθε μορφής συνεργασίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος και η παρακολούθηση της απρόσκοπτης υλοποίησης των συμβάσεων αυτών.
 • Η σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. ενημερωτικών εκθέσεων για την ανάπτυξη των εν λόγω θεσμών στη χώρα, την πορεία της λειτουργίας του Π.Σ., για τυχόν εμπόδια και δυσκολίες στην υλοποίηση των παρεμβάσεων αποϊδρυματοποίησης, καθώς και για τους τρόπους άρσης και αντιμετώπισης των δυσχερειών.
 • Η συνεργασία με το Τμήμα Αναδοχών - Υιοθεσιών και τα αρμόδια Τμήματα των λοιπών Διευθύνσεων του ΕΚΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Τμήμα Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης Εκπροσώπων, Επαγγελματιών Επιτρόπων Ασυνόδευτων: Γούλα Λουλουδία

E-mail: dpa_goula@ekka.org.gr

 • Η μέριμνα για την εφαρμογή της επιτροπείας ή την εξασφάλιση της εκπροσώπησης ασυνόδευτων/ ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών, όταν η ευθύνη και οι αρμοδιότητες εκπροσώπησής τους ανατίθενται σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας ορισμού των συντονιστών επαγγελματιών επιτρόπων και των επαγγελματιών επιτρόπων και της διαδικασίας αντικατάστασης των τελευταίων μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η τακτική παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση του έργου των επαγγελματιών επιτρόπων και των συντονιστών αυτών μέσω των αναφορών που υποβάλλουν οι ίδιοι, της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και ακροάσεων στα κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή με όποιο άλλο τρόπο/διαδικασία υποδείξει το Τμήμα.
 • Ο προγραμματισμός, η κατεύθυνση, εποπτεία, παρακολούθηση και ο έλεγχος της δράσης των Κλιμακίων και η εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας για τη στελέχωση και παρακολούθηση του έργου των Κλιμακίων, καθώς και η μέριμνα και ο συντονισμός της μεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας, την επικοινωνία τους με την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΚΑ και ιδίως με το Τμήμα Παρακολούθησης και Συντονισμού Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα.
 • Η παρακολούθηση της διαδικασίας εκπροσώπησης ασυνόδευτων/ ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών, όταν η ευθύνη και οι αρμοδιότητες εκπροσώπησής τους ανατίθενται σε οργάνωση επιφορτισμένη με τη μέριμνα και την ευημερία ανηλίκων και η μέριμνα για την υλοποίηση της εκπροσώπησης στην περίπτωση αυτή.
 • Η διευκόλυνση της συνεργασίας των επιτρόπων με υπηρεσίες του δημοσίου, ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ασυνόδευτων ή ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών στην παροχή υπηρεσιών.
 • Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας και των λοιπών Διευθύνσεων του ΕΚΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την διασφάλιση της ασφαλούς διαμονής και φιλοξενίας ασυνόδευτων/ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών, καθώς και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα ασυνόδευτα ανήλικα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
 • Η μέριμνα για την κάλυψη διερμηνείας των ασυνόδευτων/ ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών, περιλαμβανομένης και της νοηματικής για τα άτομα με αναπηρία, με προσφυγή είτε σε διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, είτε σε σύναψη συμβάσεων έργου ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των διερμηνέων και η τήρηση καταλόγου αυτών, εκ του οποίου επιλέγονται οι οριζόμενοι διερμηνείς.
 • Η μέριμνα για την κάλυψη της αναγκαίας νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης στους ασυνόδευτους/ ανηλίκους χωρισμένων οικογενειών και την εξασφάλιση τήρησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους με τη χρήση διαδικασιών νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των νομικών.
 • Η μέριμνα για την οργάνωση και παρακολούθηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών επιτρόπων και συντονιστών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η δυνατότητα συμμετοχής, οργάνωσης και παρακολούθησης της υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών παιδικής προστασίας.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση του δικαιώματος των ασυνόδευτων/ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών να εκφράζουν την άποψή τους για τις ενέργειες του εκπροσώπου ή επαγγελματία επιτρόπου και η αξιολόγηση της συνεργασίας με αυτούς. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του μηχανισμού παραπόνων ασυνόδευτων/ ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών και η εισήγηση για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν.
 • Η συνεργασία με εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς αρχές και φορείς σε θέματα παιδικής προστασίας και εκπροσώπησης, επιτροπείας ασυνόδευτων /ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών. Η εισήγηση στο Δ.Σ. του ΕΚΚΑ της σύναψης συμβάσεων συνεργασίας, προγραμματικών συμβάσεων και κάθε μορφής συνεργασίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της απρόσκοπτης υλοποίησης των συμβάσεων αυτών.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση, λειτουργία και τήρηση του Μητρώου ασυνόδευτων ανηλίκων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γιε) Η μέριμνα για τη συγκρότηση, λειτουργία και τήρηση του Μητρώου επαγγελματιών επιτρόπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η υποστήριξη του έργου του Εποπτικού Συμβουλίου με την παροχή των πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν από τα άνωθεν Μητρώα και απαιτούνται για την λήψη των αποφάσεών του.
 • Η ενημέρωση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του ΕΚΚΑ, μηνιαίως, της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τον αριθμό των ασυνόδευτων ή ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών που τελούν υπό εκπροσώπηση ή επιτροπεία, για τις ενέργειες προστασίας που λαμβάνει, τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση ή την επιτροπεία των ασυνόδευτων ή ανηλίκων χωρισμένων οικογενειών.
 • Η μέριμνα για την ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης: Κελεσή Μαργαρίτα

E-mail: dioikisi@thess.ekka.org.gr

Η Διεύθυνση ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 22/2006) συντονίζει το έργο των υποκείμενών της οργανικών μονάδων, εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Ε.Κ.Κ.Α., βάσει του επιτελικού σχεδιασμού και των οδηγιών των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Παρέχει άμεση συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, ψυχολογική υποστήριξη βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα, παρέχει βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης, επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης: Χρηστίδου Αικατερίνη

E-mail: katerina.christidou@ekka.org.gr 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 14- ΠΔ 22/2006):

 • Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού
 • Μεριμνά για τη χορήγηση των κανονικών και γονικών αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
 • Τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο
 • Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού της Δ/νσης
 • Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περουσιακού στοιχείου αυτής
 • Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας καθώς και την εξαγωγή και διάθεση στις υπηρεσίες της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του αχρηστου υλικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων Προϋπολογισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Μεριμνά για τις πληρωμές μικρών δαπανών μέσω χρεωστικών Ενταλμάτων Πληρωμής   

 

ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑ

Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Κ.Σ. Φοίνικα: Παπαδοπούλου Ελένη

E-mail: kksfinika@thess.ekka.org.gr 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 7- ΠΔ 22/2006):

 • Αποτελεί περιφερειακή πύλη εισόδου των ευπαθών ομάδων-στόχων στο σύστημα άμεσης κοινωνικής φροντίδας
 • Υποδέχεται πολίτες που παραπέμπονται από τις Τηλεφωνικές Γραμμές και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. ή άλλους Φορείς, ή προσέρχονται μόνοι τους για αναζήτηση ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παρέχει συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική κρίση.
 • Παρέχει πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Λειτουργεί το ειδικό συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006).
 • Δέχεται αιτήματα για στέγαση από δομές του φορέα, από ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις είτε μεμονωμένα άτομα 

 

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Προϊστάμενος Τμήματος: Βλάχος Θεολόγος

Email: kksaxioy@thess.ekka.org.gr 

 • Τo Καταφύγιo αποτελεί πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται, για γυναίκες με ή χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης ευαλωτότητας και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Στέγαση
 • Σίτιση
 • Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
 • Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική και εργασιακή) και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την φιλοξενούμενη με σκοπό την ομαλή μετάβασή της σε αυτόνομη διαβίωση
 • Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
 • Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
 • Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
 • Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
 • Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών