Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων -Ν. 4837/2021 (Α 178)
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4837/2021, σε κάθε μονάδα Φορέα Παιδικής Προστασίας, ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων: ο οποίος αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, τη διαβίβασή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή δυνητικά στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και τη χωρίς χρονοτριβή παράλληλη ενημέρωση της διοίκησης του φορέα.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων υποχρεούται στην υποβολή των αναφορών του άρθρου 4 στο Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
Αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΚΑ για το ζήτημα του Υπευθύνου Παιδικής Προστασίας είναι το Τμήμα Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων.

πιν

Βάσει του Νόμου 4837/2021 θα πρέπει να ορίζεται ένας Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων σε κάθε δομή/ φορέα παιδικής προστασίας και να αποστέλλεται στο Ε.Κ.Κ.Α. η Απόφαση Ορισμού του/ των Υπευθύνου/ -ων Προστασίας Ανηλίκων.

Η αποστολή της Απόφαση Ορισμού του/ των Υπευθύνου/ -ων Προστασίας Ανηλίκων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail childreport@ekka.org.gr. Δεν χρειάζεται να αποστέλλεται στο Ε.Κ.Κ.Α. η Υπεύθυνη Δήλωση, ούτε το Ποινικό Μητρώο του/ των Υπευθύνου/ -ων Προστασίας Ανηλίκων.

Παρακαλούμε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα να μας αποστέλλετε συμπληρωμένη την παραπάνω φόρμα με τα στοιχεία της δομής/ φορέα και του κάθε Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων που έχει οριστεί για κάθε δομή, όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, προς διευκόλυνση της καταγραφής των στοιχείων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τμήμα Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων
Τηλ: 2132039716/715
Email: childreport@ekka.org.gr

Διαδικασία Υποβολής Αναφορών & Φόρμα Αναφοράς Περιστατικού Κακοποίησης – Παραμέλησης Παιδιού
Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων

 

Υλικό Ημερίδας  με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών Κακοποίησης – Παραμέλησης Ανηλίκων (Ν. 4837/2021)», 25/01/2023

Παρακολουθήστε εδώ τη διαδικτυακή Ημερίδα της 25/1/2023, με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπηση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων