Ταυτότητα ΚΔΒΜ

Το «ΕΚΚΑ ΚΕΚ Κ.Δ.Β.Μ. 2» λειτουργεί στην Αθήνα (κύρια δομή) και στη Θεσσαλονίκη (παράρτημα), με την πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με στόχο την παροχή  εκπαίδευσης / επιμόρφωσης σε επαγγελματίες κυρίως του τομέα της πρόνοιας και σε άτομα από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για την απόκτηση προσόντων που θα τους βοηθήσουν στην απασχόληση τους στην αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το Κέντρο συνεργάζεται με φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με άλλους πιστοποιημένους φορείς  κατάρτισης, καθώς και με Εθελοντικές Οργανώσεις, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια ενίσχυσης του εκπαιδευτικού έργου μέσω  κοινοτικών ή άλλων πόρων.

Τα Κέντρα δεν έχουν μόνιμο προσωπικό με αποκλειστικό αντικείμενο, αλλά μόνιμοι υπάλληλοι του φορέα απασχολούνται κατά το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία και διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 kdbm

Ιστορικό

ΙΔΡΥΣΗ  & 1η ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από πρώην φορείς (ΕΟΠ και ΕΟΚΦ)

 

Η λειτουργία πιστοποιημένου (1998) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) από τον τότε υφιστάμενο κρατικό προνοιακό φορέα, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), προέκυψε ως ανάγκη κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994 – 2000).

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας είχε αναπτύξει εκπαιδευτικές δράσεις, κυρίως κατάρτισης νέων γυναικών και ανέργων, ήδη από το 1982, οπότε άρχισε την συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 1986 υλοποιούσε προγράμματα σε μονάδες του σε όλη την Ελλάδα. Κύριες ομάδες εκπαίδευσης ήταν: οι νέοι άνεργοι, οι γυναίκες και  τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

           

Το έτος 2002, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (στον οποίο συγχωνεύτηκε ο ΕΟΠ), το Κ.Ε.Κ. πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κ.Ε.Κ. του ΕΟΚΦ, Εθνικής Εμβέλειας με κεντρική δομή την Αθήνα και παραρτήματα στις περιφέρειες:

 • Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα
 • Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη &
 • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Ξάνθη

Στην 1η φάση λειτουργίας του, στο Κ.Ε.Κ. υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

1998

“Εκπαίδευση σε Στρατηγικές και Μεθόδους Παρέμβασης για το Προνοιακό Έργο”, συνολικής διάρκειας 250 ωρών,

καταρτιζόμενοι 15 στελέχη πρόνοιας

1999

6 προγράμματα εκπαίδευσης ανέργων και εργαζομένων του  Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, καθώς και άλλων προνοιακών φορέων, μέσω των ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» και «Κοινωνικός Αποκλεισμός από την αγορά εργασίας»

2000

11 εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» για στελέχη του Ε.Ο.Κ.Φ. (Ε.Ο.Π. - ΠΙΚΠΑ - ΜΗΤΕΡΑ) & άλλων προνοιακών φορέων

2001– 2002

προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού  του Ε.Ο.Κ.Φ. & άλλων Προνοιακών φορέων, με εθνικούς πόρους

2003

15 εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών πρόνοιας, με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια», τόσο στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.Κ. - Αθήνα , όσο και στα τρία Παραρτήματα του Κ.Ε.Κ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα & Ξάνθη)

2η ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΟΥ  Κ.Ε.Κ.  ΣΤΟ Ι.Κ.Π.Α (ΠΡΩΗΝ Ε.ΣΥ.Κ.Φ.)

 

Τον Αύγουστο του 2003 η δραστηριότητα του Κ.Ε.Κ. μεταφέρθηκε -  ως υπηρεσιακή μονάδα του ΙΚΠΑ σε επίπεδο Τμήματος - στο νέο φορέα, που συστάθηκε με το Ν. 3106/2003, το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΣΥΚΦ) και το οποίο μετονομάστηκε, στη συνέχεια, σε Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης -Ι.Κ.Π.Α. (Ν. 3370/2005).

Το Κ.Ε.Κ., μετά την υπαγωγή του στην αρμοδιότητα του Ι.Κ.Π.Α.,  συνέχισε τη λειτουργία του με βάση την αρχική πιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ, δηλαδή με την έδρα (κεντρική δομή) και τα παραρτήματά  του, ως Κ.Ε.Κ. Εθνικής εμβέλειας στα παρακάτω θεματικά πεδία:

- Υγείας και Πρόνοιας 

- Παιδαγωγικά

- Περιβάλλοντος

- Πολιτισμού – Αθλητισμού

- Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών

- Αγροτικά

- Τεχνικά και Μεταφορών

Στην 2η φάση λειτουργίας του, στο Κ.Ε.Κ. υποβλήθηκαν προτάσεις για συγχρηματοδότηση από το ΕΠ του Υπουργείου Υγείας και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

2005–2006

15 εκπαιδευτικά προγράμματα, στο πλαίσιο του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια 2000 – 2006» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

2 προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων του Ι.Κ.Π.Α.,

σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

2007

8 προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες (Σεμινάρια, ημερίδες κλπ), με εθνικούς πόρους

2008

15 προγράμματα κατάρτισης υπαλλήλων Προνοιακών φορέων

2009-2012

Σεμινάρια προνοιακών στελεχών σε συνεργασία με άλλους Εθνικούς Φορείς

 

3η ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΣΤΟ ΕΚΚΑ & ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το 2010 η αρμοδιότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του ΚΕΚ και των παραρτημάτων του ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα στην αρμοδιότητα του Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της Δ/νσης Συντονισμού & Οργάνωσης του ΕΚΚΑ, λόγω της συγχώνευσης  των φορέων ΙΚΠΑ και ΕΚΚΑ, με το Ν. 3895/2010.

 Από το 2012, βάσει του Ν. 4093/2012, λειτουργεί ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ επιπέδου 2) με έδρα στην Αθήνα και δύο παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, κατόπιν πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, με τον διακριτικό τίτλο: «ΕΚΚΑ ΚΕΚ Κ.Δ.Β.Μ. 2» και κωδικό αδείας: 1113

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΔΒΜ ΑΘΗΝΑΣ

2019

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων των Κοινωνικών Λειτουργών που εμπλέκονται σε περιπτώσεις παιδικής προστασίας, στο πλαίσιο Μνημονίου συνεργασίας του ΕΚΚΑ με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τον ΣΚΛΕ και το Ίδρυμα Lumos.
 • Επιμορφωτικό πρόγραμμα στις θεματικές ενότητες «Μονοπάτι Εργασιακής Ανάπτυξης», «Μονοπάτι Αυτοαπασχόλησης» και «Μονοπάτι Ψηφιακών Δεξιοτήτων», για άνεργους φιλοξενούμενους σε ξενώνες (30 άτομα), με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς από την εταιρία «Skywalker».

 

2018

 • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ», για 10 άνεργους που φιλοξενούνται σε ξενώνα αστέγων, διάρκειας 16 ωρών
 • «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ», για 7 υπαλλήλους του ΕΚΚΑ, διάρκειας 48 ωρών

 

2017

 • «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», για 20 άνεργους φιλοξενούμενους στον Ξενώνα Καρέα, με στόχο την ενδυνάμωσή τους στην αναζήτηση εργασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο θεματικές ενότητες:

Α. Το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας, που περιλάμβανε  παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης και δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.

Β. Το Πρόγραμμα Μονοπατιού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο είχε ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την Κοινωνική Οικονομία και η παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

 

2016

 • «Βασικές και καθημερινές λειτουργίες», πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης στελεχών για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου «e-pronoia για τον πολίτη», στο οποίο συμμετείχαν στελέχη του Φορέα.

 

 • «Η διαφορετικότητα ως πηγή γνώσης», μεικτή Βιωματική Εκπαίδευση – Διαδραστικού Τύπου, με τη συμμετοχή επαγγελματιών Περιφερειών και Δήμων, καθώς και διαμεσολαβητών Ρομά από την Πελοπόννησο, τη νότια νησιωτική Ελλάδα, την Αττική και κοντινούς δήμους, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Development of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of the Greek NRCP», έργο συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Rights, Equality & Citizenship (REC) 2014-2020».

 

2015

 • «Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα», σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κλειστό επιμορφωτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 28 στελέχη του Φορέα.
 • «Εκπαίδευση Διαχειριστών & Χρηστών του συστήματος "e-pronoia για τον πολίτη"», δύο προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης στελεχών για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου.

2014

 • «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», διάρκειας ενός εξαμήνου, με δύο τμήματα, ένα με αντικείμενο την «Ιστορία και τον Πολιτισμό» και ένα δεύτερο με αντικείμενο την «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας», σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Λεσχών LIONS και εθελοντική προσφορά εκπαιδευτών
 • «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές», με δύο τμήματα, εξάμηνης διάρκειας
 • «Δημοσιογραφία με έμφαση στα social media», εξάμηνης διάρκειας

2013

 • «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας», με δύο τμήματα, το ένα με αντικείμενο την Ιστορία και το δεύτερο με αντικείμενο την Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (ξεχωριστά για αρχάριους και προχωρημένους), για άτομα (μέσος όρος συμμετοχής 12), τα οποία κατά κύριο λόγο θέλουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για απόκτηση ιθαγένειας.
 • «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές» με δύο τμήματα, και μέσο όρο συμμετοχής τα 10 άτομα

2011

 • «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΕΟΙ», επιστημονική ημερίδα, σε συνεργασία με το ΔΙ.Σ.Υ.Ν, που παρακολούθησαν 250 άτομα
 • «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, που παρακολούθησαν 80 άτομα

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΔΒΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2019

 • «Βασικές Αρχές Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών», για τους εργαζόμενους φορέων υγείας και πρόνοιας, κοινωνικούς επιστήμονες των δήμων και των υπηρεσιών τους (πχ Κέντρα Κοινότητας), αστυνομικούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς που έρχονται σε επαφή στην καθημερινή τους εργασία με γυναίκες και παιδιά, πιθανά θύματα ενδοοικογενειακής ή άλλων μορφών έμφυλης βίας.

2018

 • «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείριση Συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο», διάρκειας 6 ωρών, με 19 καταρτιζόμενους από το χώρο των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας.

2017

 • «Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου Θεραπευτική Αντιμετώπιση», σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων «ΙΑΝΟΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), διάρκειας 6 ωρών, με 17 καταρτιζόμενους και επανάληψη του ιδίου προγράμματος με επιπλέον 13 καταρτιζόμενους
 • «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο», διάρκειας 6 ωρών, που πραγματοποιήθηκε – λόγω αυξημένου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής - 5 φορές, με συνολικά 85 καταρτιζόμενους
 • «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», διάρκειας 6 ωρών, σε συνεργασία με τον ΣΚΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, με 17 καταρτιζόμενους

2016

 • «Ανοιχτά εργαστήρια ανέργων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Πληροφόρησης», σε συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α. Θεσσαλονίκης - Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση- του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, διάρκειας 27 ωρών, με 30 καταρτιζόμενους
 • «Εντατικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων στη Κοινωνική Εργασία», διάρκειας 10 ωρών, με 20 καταρτιζόμενους
 • «Εξάρτηση από Τυχερά Παιχνίδια – Θεραπευτική Αντιμετώπιση», σε συνεργασία με τη Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια (Ψ.Ν.Θ.), διάρκειας 6 ωρών, με 60 καταρτιζόμενους
 • «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο», διάρκειας 6 ωρών, με 24 καταρτιζόμενους και επανάληψη του ιδίου προγράμματος με επιπλέον 20 καταρτιζόμενους
 • «Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burn-out) στους Επαγγελματίες Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης», διάρκειας 6 ωρών, με 20 καταρτιζόμενους

2015

 

 • «Υποστήριξη, βελτίωση κατανόησης και χειρισμού της Ελληνικής γλώσσας», διάρκειας 50 ωρών, με 12 καταρτιζόμενους και επανάληψη του ιδίου προγράμματος διάρκειας 50-60 ωρών με επιπλέον 10 καταρτιζόμενους
 • «Εναλλακτική Θεραπεία Εξαρτημένων   Ατόμων»   -   Θεραπευτικό  πρόγραμμα
 • «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), διάρκειας 6 ωρών, με 35 καταρτιζόμενους και επανάληψη του ιδίου προγράμματος με επιπλέον 35 καταρτιζόμενους
 • «Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burn-out) στους Επαγγελματίες Υπηρεσιών Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης», διάρκειας 6 ωρών, με 22 καταρτιζόμενους και δύο επαναλήψεις του ίδιου προγράμματος με επιπλέον 40 καταρτιζόμενους

2013

 • «Παιδική Προστασία, εθισμός στο Διαδίκτυο», σε συνεργασία με το Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Θεσσαλονίκης ΣΚΛΕ που παρακολούθησαν 20 Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • «Εναλλακτική Θεραπεία εξαρτημένων ατόμων», σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που παρακολούθησαν 35 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων

2012

 • «Το Φαινόμενο της Εξάρτησης: Ορισμός – Αίτια – Νέες Τάσεις. Θεραπευτικό πρόγραμμα «ΙΑΝΟΣ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)», διάρκειας 6 ωρών, σε δύο κύκλους, έναν για Κοινωνικούς Επιστήμονες και έναν για Νοσηλευτές, στις 12/5/2012 & 30/5/2012, με 42 συνολικά καταρτιζόμενους

 

2011

·         «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ», υλοποιήθηκε την 15η/06/2011, διάρκειας 6 ωρών και το παρακολούθησαν 17 άτομα

·         «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (BURNOUT) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ», υλοποιήθηκε δύο φορές στις 5/07/2011 και στις 14/10/211, διάρκειας 6 ωρών και το παρακολούθησαν 27 και 18 άτομα, αντίστοιχα

·         «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Α.) υλοποιήθηκε στις 17 &18/10/2011, διάρκειας 12 ωρών και το παρακολούθησαν 42 άτομα

·         «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ & «ΕΙΔΙΚΟΥΣ» ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» υλοποιήθηκε την 21η/10/2011, διάρκειας 6  ωρών και το παρακολούθησαν 47  άτομα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΔΒΜ ΛΑΡΙΣΑΣ (η δομή καταργήθηκε το 2019)

2015

 • «Εισαγωγή στους Η/Υ – Γνωριμία με το Διαδίκτυο», διάρκειας 4 ωρών, με 11 καταρτιζόμενους
 • «Παροχή Πρώτων Βοηθειών», διάρκειας 3 ωρών, με 28 εκπαιδευόμενους και επανάληψη του ιδίου προγράμματος με άλλους 30 εκπαιδευόμενους
 • «Ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης και μαζικών καταστροφών», διάρκειας 6 ωρών, με 24 εκπαιδευόμενους

2014

 • «Τραυματισμοί στο άθλημα της ποδηλασίας και τρόποι αντιμετώπισής τουσ», σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας, με συμμετοχή 13 εκπαιδευόμενων, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαίδευσης πολιτών στην αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή και την κοινωνία καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις και βασικής υποστήριξης της ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση σε ενήλικα.

2012

 

 • «Παροχή Πρώτων Βοηθειών - Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS/AED με συμμετοχή 12 εκπαιδευομένων διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων, στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε Επείγουσες Καταστάσεις & Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση σε Ενήλικα