Εμπορία Ανθρώπων

ΒΑΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Παρατίθενται (όχι εξαντλητικά) τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν στο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία των θυμάτων της και τη λειτουργία του ΕΜΑ.

Ειδικότερα:

Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, των Εγκλημάτων κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας, της Πορνογραφίας Ανηλίκων και γενικότερα της Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής και Αρωγή στα Θύματα των Πράξεων αυτών

(βλ. για τροποποιήσεις το Ν. 3875/2010 και το άρ. 16 του ν. 4267/2014)

Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323,323Α,349,351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του ν.3064/2002 (ΦΕΚ Α' 248)

(βλ. για τροποποιήσεις το Ν. 3875/2010 και τα άρθρα 60 και επόμενα Ν.4331/2015)

Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις

( βλ. για τροποποιήσεις άρθρο 54 Ν. 4689/2020 και άρ. 4 Ν. 4531/2018)

Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις.

Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. 

(βλ. για τροποποιήσεις άρθρο 479 Ν. 4781/2021 και άρθρο 48 παρ. 2 Ν. 4280/2014. Για τη λειτουργία ΓΕΘΕΙΣ βλ. άρ. 76-79 Ν. 4781/2021)

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

βλ. ιδίως άρ. 1 παρ. 1 περ. ια’ και άρθρα 19Α και 49 έως 56

(βλ. για τροποποίηση του άρ. 1 παρ. 1 περ. ια) το Ν. 4666/2020, για την προσθήκη του άρ. 19Α το άρ. 8 παρ. 25 Ν. 4332/2015 και περαιτέρω τροποποιήσεις του άρ. 19Α με Ν. 4546/2018 και Ν. 4686/2020)

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις.

Σύσταση και Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.

(…) IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

(βλ. για τροποποιήσεις στο ΜΕΡΟΣ IV, το άρθρο 164 Κεφάλαιο Α΄ Ν. 4635/2019)

Βλ. ιδίως άρθρα 8, 323Α339 (αποπλάνηση παιδιών και εξώθηση σε παρουσία ενώπιον γενετήσιας πράξης τρίτων), 342 (κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια), 348 (μεταξύ άλλων και ο σεξουαλικός τουρισμός με θύματα ανηλίκους), 348Α (πορνογραφία ανηλίκων), 348Β (προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους), 348Γ (πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων), 348Δ, 349 (μαστροπεία ανηλίκων) και 351Α (κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια έναντι αμοιβής).

(προσοχή στο άρ. 463 παρ. 1 του Π.Κ. που ορίζει:

«Όπου ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε άρθρα του καταργούμενου Ποινικού Κώδικα, οι παραπομπές αυτές από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα»- δηλαδή από 1ης Ιουλίου 2019 - «θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτού.»)