ΔΙΑΚHΡYΞΗ 5/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου & νέας web εφαρμογής για την διαχείριση-καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προς τους οφειλόμενους του ΕΚΚΑ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ  5/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου & νέας web εφαρμογής για την διαχείριση-καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προς τους οφειλόμενους του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός 200.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV:32543000-1

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΟΠΣ ΕΗΔΗΣ: 16/09/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/09/2021 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/10/2021 ΩΡΑ: 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ_ΚΕΝΤΡΟ.pdf

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763