Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγή χρήσης στο κτίριο του ΕΚΚΑ επί της οδού Επικούρου 34, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολ

ΚΑΤΑΛΥΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τρίτη 24/2/20 ώρα: 13:00

ΚΗΜΔΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx

ΤΕΥΔ.docx

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

Εκτύπωση