ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών του ΕΚΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής προϋπολογισμού 92.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.(CPV79713000-5)

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 89975

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:

22/5/20 ΩΡΑ: 08:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22/5/20 ΩΡΑ: 11:00 ΚΑΤΑΛΥΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16/6/20 ΩΡΑ: 11:00

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΤΕΥΔ WORD

623Δ469Η2Α-ΨΦΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1 ΑΔΑ